unit 10 a closer look 1 lớp 7


1.Match the types of energy in A with the energy sources in B. 2. Write the phrases to tướng label the pictures. 3.Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2. 4. Listen and repeat. Pay attention to tướng the stressed syllables in the words. 5. Listen and repeat, paying attention to tướng the stressed syllables in the underlined words.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 10 a closer look 1 lớp 7

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the types of energy in A with the energy sources in B.

(Nối những dạng tích điện ở A với những mối cung cấp tích điện ở B.)

A

B

1. solar energy

a. water

2. wind energy 

b. nuclear

3. hydro energy

c. wind

4. nuclear energy

d. the sun

Lời giải chi tiết:

1 - d: solar energy – the sun

(năng lượng mặt mày trời – mặt mày trời)

2 - c: wind energy – wind

(năng lượng bão táp – gió)

3 - a: hydro energy – water

(năng lượng thủy năng lượng điện – nước)

4 - b: nuclear energy – nuclear

(năng lượng phân tử nhân – phân tử nhân nguyên vẹn tử)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the phrases to tướng label the pictures.

(Viết những cụm kể từ nhằm gắn nhãn những tranh ảnh.)

Lời giải chi tiết:

1. nuclear energy (năng lượng phân tử nhân)

2. hydro energy (năng lượng thủy điện)

3. solar energy (năng lượng mặt mày trời)

4. wind energy (năng lượng gió)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3.  Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2.

(Hoàn trở nên những câu với những kể từ và cụm kể từ vô bài bác 1 hoặc 2.)

1. A good place to tướng change ________ to tướng energy is near the sea because of the sea breezes.

2. They are putting solar panels on the roof of our building to tướng produce ______.

3. When energy comes from __________, we Gọi it hydro energy.

4. They are reducing the use of__________ because it is not safe to tướng produce.

Lời giải chi tiết:

1. wind

2. solar energy

3. water

4. nuclear energy

1. A good place to tướng change wind to tướng energy is near the sea because of the sea breezes.

(Nơi đảm bảo chất lượng nhằm thay đổi bão táp trở nên tích điện là sát hải dương vì như thế sở hữu bão táp hải dương.)

2. They are putting solar panels on the roof of our building to tướng produce solar energy.

(Họ đang được bịa những tấm pin mặt mày trời bên trên nóc tòa nhà đất của Shop chúng tôi nhằm tạo ra tích điện mặt mày trời.)

3. When energy comes from water, we Gọi it hydro energy.

(Khi tích điện tới từ nước, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện thủy.)

4. They are reducing the use of nuclear energy because it is not safe to tướng produce.

(Họ đang được tách dùng tích điện phân tử nhân vì như thế nó ko an toàn và tin cậy nhằm tạo ra.)

Bài 4

Xem thêm: đọc kháng sinh đồ

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention to tướng the stresses syllables in the words.

(Nghe và nói lại. Chú ý cho tới những trọng âm trong số kể từ.)

'energy

'dangerous

'easily

'government

re'cycle

ex'pensive

po'lluting

re'sources

Lời giải chi tiết:

'energy (n): năng lượng

'dangerous (adj): nguy hiểm

'easily (adv): dễ dàng

'government (n): chính phủ

re'cycle (v): tái chế

ex'pensive (adj): giắt đỏ

po'lluting (adj): ô nhiễm

re'sources (n): nguồn

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat, paying attention to tướng the stressed syllables in the underlined words.

(Nghe và tái diễn, xem xét cho tới những âm tiết được nhấn trọng âm trong số kể từ được gạch ốp chân.)

1. Nuclear 'energy is 'dangerous and ex'pensive.

(Năng lượng phân tử nhân là gian nguy và nhiều tiền.)

2. We should ride a xe đạp when 'travelling short 'distances.

(Chúng tớ nên chuồn xe đạp điện khi chuồn những quãng đàng ngắn ngủi.)

3. The word "re'cycle" has three 'syllables.

(Từ "recycle" sở hữu phụ thân âm tiết.)

4. Burning coal is po'lluting our environment.

(Đốt phàn nàn tiếp tục thực hiện độc hại môi trường thiên nhiên của tất cả chúng ta.)

5. Our 'government is looking for new sources of 'energy to tướng replace gas.

(Chính phủ của tất cả chúng ta đang được thám thính tìm tòi những mối cung cấp tích điện mới nhất để thay thế thế khí nhen.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous sườn of the verbs in brackets. 3. Circle the correct sườn of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tướng the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to tướng ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to tướng complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to tướng save energy at trang chính. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to tướng save energy at trang chính. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chính.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cảm giác phá trinh

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.