toan lop 4 trang 116

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toan lop 4 trang 116

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn số những phân số :

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\)                  b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\)               c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn số nhị phân số, vô bại khuôn số của 1 trong nhị phân số là khuôn số cộng đồng tao thực hiện như sau:

- Xác ấn định khuôn số cộng đồng.

- Tìm thương của khuôn số cộng đồng và khuôn số của phân số bại.

- Lấy thương tìm ra nhân với tử số và khuôn số của phân số bại. Giữ vẹn toàn phân số đem khuôn số là khuôn số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{7}{9}\) và \(\dfrac{2}{3}\) quy đồng khuôn số trở nên : 

\(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 3 }{3×3}=\dfrac{6}{9}\) ;                              Giữ vẹn toàn phân số \(\dfrac{7}{9}\).

b) \(\dfrac{4}{10}\) và \(\dfrac{11}{20}\) quy đồng khuôn số thành:

\(\dfrac{4}{10}=\dfrac{4 × 2}{10 × 2}=\dfrac{8}{20}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{11}{20}\).

c) \(\dfrac{9}{25}\) và \(\dfrac{16}{75}\) quy đồng khuôn số thành:

\(\dfrac{9}{25}=\dfrac{9 × 3}{25×3}=\dfrac{27}{75}\);                               Giữ nguyên phân số \(\dfrac{16}{75}\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng khuôn số những phân số :

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\)                 b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\)                 c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\)

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\)              e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\)               g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

Khi quy đồng khuôn số nhị phân số, vô bại khuôn số của 1 trong nhị phân số là khuôn số cộng đồng tao thực hiện như sau:

- Xác ấn định khuôn số cộng đồng.

- Tìm thương của khuôn số cộng đồng và khuôn số của phân số bại.

- Lấy thương tìm ra nhân với tử số và khuôn số của phân số bại. Giữ vẹn toàn phân số đem khuôn số là khuôn số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{12}\) quy đồng khuôn số thành: 

\( \dfrac{4}{7}= \dfrac{4\times 12}{7\times12 }=\dfrac{48}{84}\)  ;       \( \dfrac{5}{12}= \dfrac{5\times 7}{12\times 7}=\dfrac{35}{84}\)         

b) \(\dfrac{3}{8}\) và \(\dfrac{19}{24}\) quy đồng khuôn số thành:

\( \dfrac{3}{8}= \dfrac{3\times 3}{8\times 3}=\dfrac{9}{24}\)  ;                              Giữ nguyên phân số \(\dfrac{19}{24}\).         

c) \(\dfrac{21}{22}\) và \(\dfrac{7}{11}\) quy đồng khuôn số thành:

Xem thêm: đi đều đứng lại

\( \dfrac{7}{11}= \dfrac{7\times 2}{11\times 2 }=\dfrac{14}{22}\)   ;                      Giữ nguyên phân số \(\dfrac{21}{22}\).

d) \(\dfrac{8}{15}\) và \(\dfrac{11}{16}\) quy đồng khuôn số thành:

\( \dfrac{8}{15}= \dfrac{8\times 16}{15\times 16}=\dfrac{128}{240}\) ;        \( \dfrac{11}{16}= \dfrac{11\times15 }{16 \times 15}=\dfrac{165}{240}\)        

e) \(\dfrac{4}{25}\) và \(\dfrac{72}{100}\) quy đồng khuôn số thành:  

\( \dfrac{4}{25}= \dfrac{4\times 4}{25 \times 4}=\dfrac{16}{100}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{72}{100}\)

Hoặc :  \( \dfrac{72}{100}= \dfrac{72:4}{100: 4}=\dfrac{18}{25}\)  ;                       Giữ nguyên phân số \(\dfrac{4}{25}\)

g) \(\dfrac{17}{60}\) và \(\dfrac{4}{5}\) quy đồng khuôn số thành:

 \( \dfrac{4}{5}= \dfrac{4\times 12}{5\times 12}=\dfrac{48}{60}\) ;                          Giữ nguyên phân số \(\dfrac{17}{60}\) 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Viết những phân số theo thứ tự bằng \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) và khuôn số cộng đồng là \(24\).

Phương pháp giải:

Bước 1: Lấy khuôn số cộng đồng phân chia mang đến khuôn số của những phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\).

Bước 2: Nhân cả tử số và khuôn số của phân số \(\dfrac{5}{6};\dfrac{9}{8}\) với số một vừa hai phải tìm ra ở bước 1.

Lời giải chi tiết:

+) Xét phân số \(\dfrac{5}{6}\). Vì \(24 : 6 = 4\) nên tao có:

            \(\dfrac{5}{6}= \dfrac{5×4}{6×4}=\dfrac{20}{24}\)

+ Xét phân số \(\dfrac{9}{8}\). Vì  \(24:8=3\) nên tao có:

            \(\dfrac{9}{8}=\dfrac{9×3}{8×3}=\dfrac{27}{24}\)

Lý thuyết

1. Cách quy đồng khuôn số những phân số:

Nếu khuôn số của phân số loại nhị nhưng mà phân chia không còn mang đến khuôn số của phân số loại nhất thì tao rất có thể quy đồng khuôn số nhị phân số như sau:

Lấy khuôn số cộng đồng là khuôn số của phân số loại nhị.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy khuôn số loại nhị phân chia mang đến khuôn số loại nhất.

Nhân cả tử số và khuôn số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ vẹn toàn phân số loại nhị.

Chú ý: Ta thông thường lấy khuôn số cộng đồng là số bất ngờ nhỏ nhất không giống \(0\) và nằm trong phân chia không còn mang đến toàn bộ những khuôn.

2. Ví dụ

Quy đồng khuôn số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).

Ta thấy khuôn số của phân số \(\dfrac{5}{{12}}\) phân chia không còn mang đến khuôn số của phân số \(\dfrac{7}{6}\,\,\,(12:6 = 2)\).

Chọn khuôn số cộng đồng là \( 12\).

Xem thêm: soạn bài viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

Ta rất có thể quy đồng đồng khuôn số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) như sau:

            \(\dfrac{7}{6} = \dfrac{{7 \times 2}}{{6 \times 2}} = \dfrac{{14}}{{12}}\)  và không thay đổi phân số \(\dfrac{5}{{12}}\).

Vậy quy đồng đồng khuôn số nhị phân số \(\dfrac{7}{6}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\) được nhị phân số \(\dfrac{{14}}{{12}}\) và \(\dfrac{5}{{12}}\).