tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan biên soạn và đăng lên. Bài học tập này sẽ hỗ trợ những em rèn luyện về dạng bài xích tính thời gian nhanh, gia tăng kỹ năng, nâng lên khả năng giải bài xích tập dượt Toán lớp 4. Dưới đấy là nội dung cụ thể, những em nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện lớp 5

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là gì?

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự việc vận dụng những đặc điểm của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân, … nhập việc giải câu hỏi tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội thời gian nhanh, hợp lý và phải chăng và đúng mực nhất.

Cách tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

Quy tắc 1: Nhóm những số nhập biểu thức trở thành từng group đem tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trĩnh chục, tròn trĩnh trăm, tròn trĩnh ngàn,…

Quy tắc 2: Phép với mọi số tương đương nhau được màn biểu diễn vì chưng quy tắc nhân

Quy tắc 3: Vận dụng những đặc điểm của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân, quy tắc trừ, quy tắc chia

  • Nhân một vài với cùng một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c
  • Nhân một vài với cùng một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c
  • Một tổng phân chia cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c
  • Một số trừ lên đường một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Quy tắc 4: Vận dụng những đặc điểm với những số quánh biệt

Các đặc điểm cơ là:

  • 0 nhân với cùng một số: 0 x a = a x 0 = 0
  • 0 phân chia cho 1 số: 0 : a = 0
  • 1 nhân với cùng một số: 1 x a = a x 1 = a
  • Chia một vài mang đến 1: a : 1 = a

Quy tắc 5: Vận dụng đặc điểm của 4 quy tắc tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở kiểu mẫu số nhằm mục đích đưa đến quá số tương đương nhau ở cả kiểu mẫu số và tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

Ví dụ: \frac{2\times3\times4}{3\times4\times5} = =\frac{2}{5}

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 98 + 3 + 97 + 2

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 98 + 3 + 97 + 2

Lời giải:

98 + 3 + 97 + 2

= 98 + 2 + 97 + 3

= (98 + 2) + (97 + 3)

= 100 + 100

= 200

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 4 x 125 x 25 x 8

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 4 x 125 x 25 x 8

Lời giải:

4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8)

= 100 x 1000

= 100000

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 142 x 12 + 142 x 18

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 142 x 12 + 142 x 18

Lời giải:

142 x 12 + 142 x 18

= 142 x (12 + 18)

= 142 x 30

= 142 x 3 x 10

= 426 x 10

= 426

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 54 : 6 + 72 : 6

Lời giải:

54 : 6 + 72 : 6

= (54 + 72) : 6

= 126 : 6

= 21

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất 1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

Tham khảo thêm thắt cơ hội giải chi tiết: 1 + 2 + 3 + ....+ 18 + 19 + 20

Lời giải

1 + 2 + 3 + … + 18 + 19 + 20

= 10 + (1 + 19) + (2 + 18) + (3 + 17) + (4 + 16) + (5 + 15) + (6 + 14) + (7 + 13) + (8 + 12) + (9 + 11) + 20

= 10 + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + đôi mươi + 20

= 10 + đôi mươi x 10

= 10 + 200

= 210

Xem thêm: quy định hay qui định

Bài thói quen bằng phương pháp thuận tiện nhất

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất: 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Bài 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

237 + 357 + 763

2345 + 4257 + 345

5238 + 3476 - 476

1987 - 538 - 462

4276 + 2357 + 5724 + 7643

3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

2376 - 376 + 3425 - 425

3576 - 4037 - 5963 + 6424

142 x 12 + 142 x 8

75 x 18 + 25 x 18

49 x 365 - 39 x 365

22 x 413 - 22 x 13

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 5 + 5 + 5 + 5

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 - 25 - 25 - 25 - 25

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 875 : 100 + 125 : 100

b) \frac{2\times3\times7}{7\times6}

c) \frac{8\times5\times7}{4\times5\times6}

d) 25 x 675 x 4

e) 1500 : (3 x 5)

f) 365 - 215 + 475 - 155

g) 125 x 5 + 125 x 4 + 125

h) 32684 + 41325 + 316 + 675

i) 17 x 26 + 26 x 44 + 39 x 26

k) 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

-----

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được GiaiToan share bên trên phía trên. Hy vọng với bài xích tập dượt này những em sẽ sở hữu thêm thắt tư liệu ôn tập dượt, nâng lên khả năng giải những dạng câu hỏi tính thời gian nhanh lớp 4, kể từ cơ gia tăng thêm thắt kỹ năng và học tập đảm bảo chất lượng môn học tập này rộng lớn. Chúc những em học tập đảm bảo chất lượng, chào những em tìm hiểu thêm thêm thắt những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 4 nhập thể loại Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4, Toán Nâng Cao Lớp 4 được GiaiToan biên soạn nhé.

Xem thêm: địa hình nước ta thấp dần theo hướng