tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng

Bài viết lách Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số cùng theo với cách thức giải cụ thể hùn học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số nằm trong.

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

A. Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng

+ Dãy số (un) là cấp cho số nằm trong Khi và chỉ Khi un+1 − un = d ko tùy thuộc vào n và d là công sai.

+ Cho cấp cho số nằm trong sở hữu số hạng đầu là u1; công sai d. Khi đó; số hạng loại n của cấp cho số nằm trong là: un = u1 + (n−1)d

+ Nếu biết số hạng loại n và loại m của sản phẩm tao suy ra:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Giải hệ phương trình bên trên tao được u1 và công sai d.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho một cấp cho số nằm trong sở hữu u1 = −1 và u5 = 11. Tìm công sai của cấp cho số nằm trong ?

A. d= 3    B. d= 5    C. d= 4    D. d= 2

Hướng dẫn giải:

Ta có: u5 = u1 + (5−1)d

=> 11 = − 1 + 4d ⇔ d= 3

Chọn A.

Ví dụ 2: Cho một cấp cho số nằm trong sở hữu u1 = 10; u7 = −8. Tìm d?

A. d= −2    B. d = −3    C. d = 2    D.d = 3

Hướng dẫn giải:

Ta có: u7 = u1 +(7−1)d

=> −8 = 10 + 6d

⇔ −18 = 6d nên d = −3

Chọn B.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho cấp cho số nằm trong (un) sở hữu u1 = 0,4 và công sai d = 1. Số hạng loại 10 của cấp cho số nằm trong này là:

A. 1,6    B. 1,4    C. 10,4    D. 9,4

Hướng dẫn giải:

Số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong (un) là: un = u1 + (n − 1) d

=>số hạng loại 10 của cấp cho số nằm trong là:

u10 = 0,4 +(10 − 1) . 1 = 9,4

Chọn D.

Ví dụ 4: Cho cấp cho số nằm trong (un) sở hữu u1 = −2 và công sai d = 3. Hỏi sở hữu từng nào số hạng của cấp cho số thỏa mãn nhu cầu un < 11.

A.3     B. 4     C.5     D.6

Hướng dẫn giải:

Cấp số nằm trong sở hữu u1 = −2 và công sai d = 3 nên số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong là:

un = u1 + (n − 1) . d = −2 + 3(n − 1) = 3n − 5

Để un < 11 thì 3n − 5 < 11

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Mà n nguyên vẹn dương nên n ∈ { 1,2,3,4,5}

Vậy sở hữu 5 số hạng của cấp cho số nằm trong thỏa mãn nhu cầu điều kiện

Chọn C.

Ví dụ 5: Viết thân phụ số xen trong số những số 2 và 22 sẽ được cấp cho số nằm trong sở hữu 5 số hạng. Tính tổng của thân phụ số hạng xen thân thiết bại liệt.

A. 36     B.28    C. 32    D.30

Hướng dẫn giải:

Khi viết lách thân phụ số xen thân thiết nhị số 2 và 22 sẽ được cấp cho số nằm trong sở hữu 5 số hạng thì:

u1 = 2 và u5 = 22.

+ Lại có: u5 = u1 + (5 − 1) d nên 22 = 2 + 4d

⇔ đôi mươi = 4d ⇔ d= 5

+Suy ra: u2 = u1 + d = 2 + 5= 7

u3 = u1 + 2d = 2 + 2 . 5 = 12

Và u4 = u1 + 3d = 2 + 3 . 5 = 17

=> u2 + u3 +u4 = 7 + 12 + 17 = 36

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 6: Cho sản phẩm số (un) với un = 7 − 2n. Khẳng quyết định này sau đó là sai?

A. 3 số hạng đầu của sản phẩm u1 = 5; u2 = 3 và u3 = 1.

B. Số hạng loại n + một là un+1 = 8 − 2n.

C. Là cấp cho số nằm trong sở hữu d = −2.

D. Số hạng loại 4: u4 = −1.

Hướng dẫn giải:

* Ta có:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

=> đáp án A, D đích thị.

*Số hạng loại n+1 là: un + 1 = 7 − 2(n+1) = 5 − 2n

=> B sai.

* Xét hiệu: un+1 − un = (5−2n) − (7 − 2n)= −2

=> (un) là cấp cho số cùng theo với công sai d = −2.

=> C đích thị.

Ví dụ 7: Cho cấp cho số nằm trong (un) sở hữu u3 = −15 và u14 = 18. Tìm u1, d của cấp cho số cộng?

A. u1 = −21; d = 3    B. u1 = −20; d = 2

C. u1 = −21; d = −3    D. u1 = −20 ; d = −2

Hướng dẫn giải:

Ta có: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Từ fake thiết suy ra: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Chọn A.

Ví dụ 8: Cho cấp cho số nằm trong ( un) thỏa mãn nhu cầu : Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Tìm số hạng loại 10 của cấp cho số.

A. 39     B.27

C. 36     D.42

Hướng dẫn giải:

Theo fake thiết tao có:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

=> Số hạng loại 10 của cấp cho số nằm trong là :

u10 = u1 + 9d = 3 + 9 . 4 = 39

Chọn A.

Ví dụ 9: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn nhu cầu : Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Hỏi 301 là số hạng loại từng nào của cấp cho số nằm trong.

A.99     B.100

C.101     D.103

Hướng dẫn giải:

Theo fake thiết tao có:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Ta sở hữu : 301 = 1 + (n − 1) . 3 ⇔ 300 = 3(n-1)

⇔ n − 1 = 100 ⇔ n = 101

Vậy 301 là số hạng loại 101 của cấp cho số nằm trong.

Chọn C.

Ví dụ 10: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn nhu cầu Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Tìm số hạng loại 6 của cấp cho số nằm trong ?

A.8     B.10

C. 6     D. 12

Hướng dẫn giải:

Theo fake thiết tao sở hữu :

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Từ (1) suy rời khỏi : u1 = 8 − 5d thay cho vô (2) tao được : Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Với Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Số hạng loại 6 là: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Với d = 2 => u1 = −2

Số hạng loại 6: u6 = −2 + 5 . 2 = 8

Chọn A.

Quảng cáo

Ví dụ 11: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn nhu cầu điều kiện: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Tìm công sai của cấp cho số nằm trong vẫn mang lại.

A.d = ±1     B.d = ±2     C .d = ±3     D. d = ±4

Hướng dẫn giải:

Theo đề bài xích tao có:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Từ (1) suy ra: u1 + 2d = 4 ⇔ u1 = 4 − 2d thế vô (2) tao được:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

* Với d = 3 => u1 = 4 − 6 = −2

* Với d = −3 => u1 = 4 + 6 = 10

Chọn C.

C. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1: Cho cấp cho số nằm trong (un) sở hữu u4 = −20; u19 = 55 . Tìm u1, d của cấp cho số cộng?

A. u1 = −35; d = 5    B. u1 = −35; d = −5

C. u1 = 35; d = 5    D. u1 = 35; d = −5

Lời giải:

Đáp án: A

Ta có: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Xem thêm: mchc tăng

Từ fake thiết suy ra: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Câu 2: Cho (un) là cấp cho số nằm trong thỏa mãn nhu cầu : Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Tìm số hạng thứ hai của cấp cho số nằm trong.

A.6     B.7

C .8     D. 9

Lời giải:

Đáp án: B

Theo fake thiết tao có: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

=> Số hạng loại nhị của cấp cho số nằm trong là:

u2 = u1 + d = 3 + 4 = 7

Câu 3: Cho (un) là cấp cho số nằm trong thỏa mãn nhu cầu : Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Tìm số hạng loại đôi mươi của cấp cho số nằm trong.

A.67     B.75

C. 87     D. 91

Lời giải:

Đáp án: C

Theo fake thiết tao có:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Số hạng loại đôi mươi của cấp cho số nằm trong là: u20 = u1 + 19d = 87

Câu 4: Tìm thân phụ số hạng tiếp tục của một cấp cho số nằm trong biết tổng của bọn chúng vì chưng −9 và tổng những bình phương của bọn chúng vì chưng 29.

A. 0 ; −3 ; −6    B. −2 ; −3 ; −4

C. −1; −2 ; −3    D. −3 ; −2 ; −1

Lời giải:

Đáp án: B

Gọi thân phụ số hạng của cấp cho số nằm trong là a − 2d; a ; a + 2d

Theo fake thiết tao sở hữu :

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

+ Nếu Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay thì thân phụ số hạng cần thiết lần là : −4 ; −3 ; −2.

+ Nếu Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay thì thân phụ số hạng cần thiết lần là : −2 ; −3 ; −4.

Câu 5: Cho cấp cho số nằm trong (un) thỏa mãn nhu cầu Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Tìm u1 ;d biết u1 > 0

A. u1 = 3; d= 1    B. u1 = 3; d = 2

C. u1 = 2; d = 3    D. u1 = 2; d = −3

Lời giải:

Đáp án: B

Theo fake thiết Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Vậy u1 = 3 và d = 2.

Câu 6: Cho cấp cho số nằm trong (un) sở hữu công sai d > 0 và Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Hãy lần số hạng tổng quát lác của cấp cho số nằm trong bại liệt.

A. un = 3n − 9    B. un = 3n − 42

C. un = 3n − 67    D. un = 3n − 92

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Từ (1) suy rời khỏi : u31 = 11 − u34 thế vô (2) tao được:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

+ Mà công sai d > 0 nên u34 > u31

=> u34 = 10 và u31 = 1

Suy ra: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Vậy số hạng tổng quát lác của sản phẩm số là :

un = u1 + (n-1)d= −89 + 3(n-1) = 3n - 92

Câu 7: Cho cấp cho số nằm trong (un) sở hữu u2 + u3 = 20; u5 + u7 = −29 . Tìm u1 ; d?

A. u1 = 20; d = 7    B. u1 = 20;d = 7

C. u1 = đôi mươi,5; d = −7    D. u1 = −20,5; d= 7

Lời giải:

Đáp án: C

Áp dụng công thức un = u1 + (n - 1)d tao có:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Câu 8: Tam giác ABC sở hữu thân phụ góc A, B, C theo đuổi trật tự bại liệt lập trở thành cấp cho số nằm trong và C = 5A. Tính tổng số đo của góc sở hữu số đo lớn số 1 và góc sở hữu số đo nhỏ nhất.

A. 1400    B. 1200

C. 1350    D. 1500

Lời giải:

Đáp án: B

Do số đo thân phụ góc A ; B ; C theo đuổi trật tự lập trở thành cấp cho số nằm trong nên: A + C = 2B.

Tổng số đo thân phụ góc vô một tam giác vì chưng 1800 nên : A + B + C = 180

Từ fake thiết vấn đề tao sở hữu hệ phương trình :

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Suy rời khỏi ; tổng số đo góc lớn số 1 và góc nhỏ nhất là 1200

Câu 9: Cho (un) là cấp cho số nằm trong thỏa mãn nhu cầu : Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Tính tổng của số hạng thứ nhất và công sai d ?

A. 3    B. 4

C. 5     D .6

Lời giải:

Đáp án: B

Theo fake thiết tao sở hữu :

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Câu 10: Cho (un) là cấp cho số nằm trong, u1; u2; u3 là 3 số hạng của cấp cho số nằm trong thỏa mãn: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay . Tìm tích 3 số đó?

A.15     B. đôi mươi

C. 21     D. 18

Lời giải:

Đáp án: A

Gọi 3 số cần thiết lần là: u1 = a − d; u2 = a; u3 = a + d

Theo fake thiết tao có:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Với d = 2 thì 3 số cần thiết lần là 1; 3; 5

Với d = −2 thì 3 số cần thiết lần là 5; 3; 1.

Trong cả hai tình huống thì tích của 3 số này đó là 15

Câu 11: Cho sản phẩm số (un) là cấp cho số nằm trong thỏa mãn: Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay Tính số hạng loại 4 của cấp cho số nằm trong.

A.3 hoặc −1     B. 2 hoặc −2.

C.2 hoặc −3     D. −2 hoặc 1.

Lời giải:

Đáp án: A

Theo fake thiết tao có:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Từ (1) suy rời khỏi : 2u1 + 4d = 2 ⇔ u1 + 2d = 1 ⇔ u1 = 1 − 2d thay cho vô (2) tao được:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Đặt t= d2 Khi bại liệt phương trình (*) trở thành:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

+ Với t = 4 => d2 = 4 ⇔ d = ±2

* Với d = 2 => u1 = −3. Khi bại liệt u4 = u1 + 3d = 3.

* Với d = −2 => u1 = 5. Khi bại liệt u4 = u1 + 3d = −1.

Vậy số hạng loại 4 của cấp cho số nằm trong là 3 hoặc −1 .

Câu 12: Cho 2 cấp cho số nằm trong : 5 ;8 ;11 ; .....và 3 ;7 ;11,.... Hỏi vô 100 số hạng thứ nhất của từng cấp cho số ; sở hữu từng nào số hạng cộng đồng ?

A. 23     B. 24

C. 25     D. Tất cả sai

Lời giải:

Đáp án: C

Giả sử un là số hạng loại n của cấp cho số nằm trong loại nhất: un = 5 + 3(n − 1) và vm = 3 + (m − 1) . 4 là số hạng loại m của cấp cho số nằm trong thứ hai.

un = vm Khi và chỉ khi:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Đặt Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Vì m; n ko to hơn 100 nên:

Cách lần số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay

Kết phù hợp với t là số nguyên vẹn dương nên

Tương ứng với 25 độ quý hiếm của t tao được 25 số hạng cộng đồng của 2 sản phẩm (un); (vm) .

Xem tăng những dạng bài xích luyện Toán lớp 11 sở hữu vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Cách chứng tỏ vì chưng cách thức quy hấp thụ (cực hoặc sở hữu tiếng giải)
 • Cách lần số hạng loại n của sản phẩm số (cực hoặc sở hữu tiếng giải)
 • Cách lần công thức của số hạng tổng quát lác (cực hoặc sở hữu tiếng giải)
 • Cách xét tính đơn điệu của sản phẩm số (cực hoặc sở hữu tiếng giải)
 • Cách xét tính bị ngăn của sản phẩm số (cực hoặc sở hữu tiếng giải)
 • Cách chứng tỏ một sản phẩm số là cấp cho số nằm trong (cực hoặc sở hữu tiếng giải)
 • Cách tính tổng n số hạng thứ nhất của cấp cho số nằm trong (cực hoặc sở hữu tiếng giải)

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: trà đỗ đen gạo lứt

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.

day-so-cap-so-cong-va-cap-so-nhan.jsp


Giải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học