tiếng anh lớp 6 skills 1

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 skills 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Look at the pictures and quickly read the passage. Match 1-3 with A-C.

(Nhìn nhập những tranh ảnh và phát âm nhanh chóng bài bác phát âm. Nối 1-3 với A-C.)

1. Sunrise

A. a school in Bac Giang

2. An Son

B. an international school

3. Dream

C. a boarding school in Sydney

Sunrise is a boarding school in Sydney. Students study and live there. About 1,200 boys and girls go to tát Sunrise. It has students from all over nước Australia. They study subjects lượt thích maths, science and English.

An Son is a lower secondary school in Bac Giang. It has only 8 classes. There are mountains and green fields around the school. There is a computer room and a library. There is also a school garden and a playground

Dream is an international school. Here students learn English with English-speaking teachers. In the afternoon, they join many interesting clubs. They play sports and games. Some students vì thế paintings in the art club.

Phương pháp giải:

Tạm dịch văn bản:

Sunrise là một ngôi trường nội trú ở Sydney. Học sinh học hành và sinh sống ở trên đây. Khoảng 1.200 các bạn phái mạnh và phái nữ cho tới Sunrise. Trường học tập đem học viên kể từ từng nước Úc. Họ học tập những môn như toán, khoa học tập và giờ đồng hồ Anh.

An Sơn là một ngôi trường trung học tập hạ tầng ở Bắc Giang. Nó chỉ mất 8 lớp học tập. Xung xung quanh ngôi trường đem núi và cánh đồng xanh rờn. Có một chống PC và một tủ sách. Dường như còn tồn tại vườn ngôi trường và Sảnh chơi

Giấc mơ là một ngôi trường học tập quốc tế. Tại trên đây học viên được học tập giờ đồng hồ Anh với nhà giáo phát biểu giờ đồng hồ Anh. Vào giờ chiều, bọn họ nhập cuộc nhiều câu lạc cỗ thú vị. Họ nghịch ngợm thể thao và trò nghịch ngợm. Một số học viên vẽ giành nhập câu lạc cỗ thẩm mỹ.

Lời giải chi tiết:

1. Sunrise

(Mặt trời mọc)

C. a borading school in Sydney

(trường nội trú ở Sydney)

2. An Son

(An Sơn)

A. a school in Bac Giang

(trường học tập ở Bắc Giang)

3. Dream

(Ước mơ)

B. an international school

(trường quốc tế)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the passages agian and complete these sentences.

(Đọc lại bài bác và hoàn thiện những câu sau.)

1. Students live and study in a________ school. They only go trang chủ at weekends.

2. Sunrise is a schoo in _________ .

3. There are ________ around An Son School.

4 . _________has an art club.

5. At Dream School, students learn English with __________ .

Lời giải chi tiết:

1. boarding     

2. Sydney       

3. moutains    

4. Dream      

5. English - speaking teachers

1. Students live and study in a boarding school. They only go trang chủ at weekends.

(Học sinh sinh sống và học hành nhập ngôi trường nội trú. Họ chỉ về mái ấm nhập vào ngày cuối tuần.)

2. Sunrise is a schoo in Sydney.

(Sunrise là một trong ngôi trường học tập ở Sydney.)

3. There are moutains around An Son School.

(Xung xung quanh ngôi trường An Sơn đem những ngọn núi.)

4. Dream has an art club.

(Trường học tập Dream mang 1 câu lạc cỗ thẩm mỹ và nghệ thuật.)

5. At Dream School, students learn English with English - speaking teachers.

(Tại ngôi trường Dream, học viên học tập giờ đồng hồ Anh với nhà giáo phát biểu giờ đồng hồ Anh.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Answer the questions.

(Trả câu nói. những thắc mắc.)

1. Which school is a boarding school?

(Trường học tập nào là là ngôi trường nội trú?)

2. Where is An Son School?

Xem thêm: tiếng anh 10 trang 14

(Trường An Sơn ở đâu?)

3. Is there a school garden in An Son school?

(Trường An Sơn đem vườn ngôi trường không?)

4. What vì thế Dream School students vì thế in the afternoon?

(Học sinh ngôi trường Dream làm những gì nhập buổi chiều?)

Lời giải chi tiết:

1. Sunrise is a boarding school.

(Sunrise là ngôi trường nội trú.)

2. It's in Bac Giang.

(Ở Bắc Giang.)

3. Yes, it is.

(Có.)

4. They play sports and games. Some students vì thế paintings in the art club.

(Họ nghịch ngợm thể thao và trò nghịch ngợm. Một số học viên vẽ ở câu lạc cỗ thẩm mỹ.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Which school in 1 would you lượt thích to tát go to? Why/ Why not? Complete the table.

(Em ham muốn học tập ngôi trường nào là ở bài bác tập luyện 1? Tại sao? Tại sao không? Hoàn trở thành bảng.)

Name of school

Reasons you lượt thích it

Reasons you don't lượt thích it

Then discuss your choice with a friend.

(Sau cơ thảo luận lựa lựa chọn của em với các bạn.)

Example:

(Ví dụ:)

A: Which school would you lượt thích to tát go to?

(Bạn ham muốn học tập ngôi trường nào?)

B: I'd lượt thích to tát go to tát Dream School.

(Mình ham muốn học tập ngôi trường Dream.)

A: Why?

(Tại sao?)

B: Because I'd lượt thích to tát paint in the art club.

(Vì mình yêu thích vẽ ở câu lạc cỗ thẩm mỹ.)

Lời giải chi tiết:

 

Name of school

(Tên trường)

Reasons you lượt thích it

(Lý vì thế em thích)

Reasons you don't lượt thích it

(Lý vì thế em ko thích)

Sunrise

I can practise English with other students.

(Tôi rất có thể thực hành thực tế giờ đồng hồ Anh với những người quốc tế.)

It’s a boarding school, sánh I can’t go trang chủ everyday.

(Đó là ngôi trường nội trú, bởi vậy tôi ko nên về mái ấm thường ngày.)

An Son

It is in beautiful place, sánh it has a good view.

(Trường ở vị trí đẹp mắt nhằm ngắm nhìn.)

It is quite small and very remote, sánh it isn’t convenient to tát travel.

(Trường khá nhỏ và xa xăm xôi, bởi vậy đi đi lại lại phiền toái.)

Dream

I can learn English with English-speaking teachers and join many interesting clubs.

(Tôi rất có thể học tập giờ đồng hồ Anh với nhà giáo phát biểu giờ đồng hồ Anh và nhập cuộc nhiều câu lạc cỗ thú vị.)

It’s an international school, sánh it may be expensive.

(Đó là ngôi trường quốc tế nên rất có thể tốn tầm thường.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: vai trò của tin học đối với xã hội

8. 

9. 

10.