tiếng anh 11 unit 1 project


Đề bài

HEALTHY HABITS POSTERS

Bạn đang xem: tiếng anh 11 unit 1 project

(Áp phích thói quen thuộc lành lặn mạnh)

Work in groups. Design a poster to tướng help teens to tướng develop a healthy habit (e.g. having a balanced diet, taking regular exercise, protecting themselves against certain diseases). Present your poster to tướng the class. Use these questions as cues for your presentation.

(Làm việc group. Thiết nối tiếp một áp phích để giúp đỡ thanh thiếu thốn niên tạo thói quen thanh khiết (ví dụ: đem cơ chế thức ăn cân đối, tập dượt thể dục thể thao thông thường xuyên, đảm bảo an toàn phiên bản thân thiết ngoài một trong những bệnh). Trình bày áp phích của người sử dụng cho tất cả lớp. Sử dụng những thắc mắc này thực hiện tín hiệu mang lại bài xích thuyết trình của người sử dụng.)

1. What is the healthy habit?

(Thói quen thuộc thanh khiết là gì?)

2. What are the benefits of this habit?

(Lợi ích của thói quen thuộc này là gì?)

3. How can we develop this habit?

(Chúng tao rất có thể cải tiến và phát triển thói quen thuộc như vậy nào?)

Video chỉ dẫn giải

Lời giải chi tiết

1. Healthy habits are habits that promote health and wellness in your life — lượt thích exercising, eating a healthy diet, getting plenty of sleep. Of course, important habits don't always have to tướng bởi with your physical health.

(Thói quen thuộc thanh khiết là những thói quen thuộc chung đẩy mạnh sức mạnh và sự thanh khiết vô cuộc sống thường ngày của người sử dụng — như tập dượt thể dục thể thao, thức ăn thanh khiết, ngủ no giấc. Tất nhiên, những thói quen thuộc cần thiết ko cần khi nào thì cũng tương quan cho tới sức mạnh thể hóa học của người sử dụng.)

2. Exercise: improve your brain health, help manage weight, reduce the risk of disease, strengthen bones and muscles, and improve your ability to tướng bởi everyday activities.

(Tập thể dục: nâng cấp sức mạnh óc cỗ của người sử dụng, chung trấn áp trọng lượng, tách nguy cơ tiềm ẩn bị bệnh, gia tăng xương và cơ bắp, mặt khác nâng cấp năng lực triển khai những hoạt động và sinh hoạt từng ngày của người sử dụng.)

Eating a healthy diet: may help to tướng prevent certain long-term (chronic) diseases such as heart disease, stroke and diabetes. It may also help to tướng reduce your risk of developing some cancers and help you to tướng keep a healthy weight.

(Ăn một cơ chế thức ăn lành lặn mạnh: rất có thể chung phòng tránh một trong những bệnh dịch mạn tính (mãn tính) như bệnh về tim, đột quỵ và đái lối. Nó cũng rất có thể chung tách nguy cơ tiềm ẩn cải tiến và phát triển một trong những ung thư và giúp cho bạn lưu giữ trọng lượng khỏe khoắn.)

Xem thêm: gpt trong máu là gì

Getting plenty of sleep: improves your brain performance, mood, and health.

(Ngủ đầy đủ giấc: nâng cấp hiệu suất óc cỗ, tâm lý và sức mạnh của người sử dụng.)

3. 5 steps: (5 bước)

Set a specific goal (Đặt tiềm năng cụ thể)

Create a detailed plan (Tạo một plan chi tiết)

Make it fun to tướng repeat (Làm mang lại nó thú vị nhằm lặp lại)

Foster flexibility (Thúc đẩy sự linh hoạt)

Find the right kind of social support (Tìm đích thị loại tương hỗ xã hội)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Looking back

  Circle the common pronunciation of the underlined auxiliary verbs. Then listen and kiểm tra. Practise saying the conversations in pairs. Fill in each gap with ONE word. Use the words you have learnt in this unit. Circle the underlined part that is incorrect in each of the following sentences. Then correct it.

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Communication and culture/ CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Use the model in 1 to tướng make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to tướng help you. 1. Read the text and complete the comparison table below. 2. Discuss in pairs. What would you say to tướng these people?

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Writing

  1. Below is a short message. Put the parts in the correct order. 2. Write a sentence to tướng express each message below. Begin with the words given. 3. Write a short message (35-45 words) to tướng reply to tướng the one in 1. Use the tips in 1 and the expressions in 2 to tướng help you.

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Listening

  1. Choose the correct meanings of the underlined word and phrase. 2. Listen to tướng a TV chat show about teen health. Circle the topic of the show. 3. Listen again. Tick (✔) the food which is recommended in the talk. 4. Listen again and complete the sentences. Use ONE word for each answer. 5. Work in groups. Make a healthy meal plan for one day and explain why you have selected the foods.

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Speaking

  1. Look at the diagram. Match the two parts of each sentence to tướng complete the instructions. 2. Look at the 'How to tướng burn fat' exercise. Fill in each blank with ONE word to tướng complete the first part of the instructions. 3. Work in pairs. Practise giving the instructions for the rest of the exercise routine in 2. 4. Work in groups. Take turns demonstrating the exercise routine and giving instructions to tướng the rest of your group so sánh they can bởi the exercise with you.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 11 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: bài tập thấu kính mỏng lớp 11

Báo lỗi - Góp ý

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung học viên lớp 11 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.