tạ hàng

                  
                       

Tên: Tả Hàng | 左航 | Zuǒ háng
Biệt Danh: Tiểu Hàng, Hàng Hàng
Sanh Thần: 22.05.2006
Sở Thích: Bơi, thức ăn, coi phim, ca hát.
Sở Trường: Ca hát
Đánh giá bán cá nhân: Tuy rằng thời điểm hiện tại nhằm đầu húi cua tuy nhiên tiếp tục lừ đừ rãi trở thành đầu nắp nồi, siêu mến coi phim, yêu thương series Marvel, thời điểm hiện tại mong muốn cao hơn nữa.
Weibo: TF家族-左航 ( https://weibo.com/u/6656507054 )

com/u/6656507054 )

Bạn đang xem: tạ hàng

Xem thêm: khoa học tự nhiên lớp 7 bài 26

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, phấn khởi lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Rất tiếc! Hình hình họa này sẽ không tuân theo phía dẫn nội dung. Để kế tiếp đăng lên, phấn khởi lòng xóa hoặc chuyên chở lên một hình hình họa không giống.

Bọn bản thân đem lập một page về Hàng Hàng và Hàm Hàm tên: Sweet Bakery of 余宇涵 and 左航