soạn anh 11 unit 4 communication and culture


Lời giải bài xích luyện Unit 4 lớp 11 Communication and Culture trang 49, 50 nhập Unit 4: ASEAN and Viet Nam Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 4.

Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and Culture (trang 49, 50) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: soạn anh 11 unit 4 communication and culture

Everyday English

Giving and responding to lớn compliments

1 (trang 49 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs (Nghe và hoàn thiện cuộc đối thoại với những biểu thức nhập vỏ hộp. Sau cơ thực hành thực tế nó theo đuổi cặp)

Bài nghe:

Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and Culture (trang 49, 50) | Tiếng Anh 11 Global Success

Linda: I was at the workshop at the ASEAN Youth Volunteer Conference. (1) _________ !

Hoa: (2) ________, Linda. I worked really hard to lớn prepare for if.

Linda: It's was also well organised. And I noticed that your English has improved a lot. (3) _______.

Hoa: Thank you. (4) ________.

Quảng cáo

Đáp án:

Hướng dẫn dịch:

Linda: Tôi vẫn nhập cuộc hội thảo chiến lược bên trên Hội nghị Tình nguyện viên Thanh niên ASEAN. quý khách hàng vẫn trình diễn đảm bảo chất lượng nhất!

Hoa: Tôi cực kỳ hí hửng vì như thế các bạn quí nó, Linda. Tôi vẫn thao tác làm việc rất chăm chỉ chỉ nhằm sẵn sàng mang đến nếu như.

Linda: Nó cũng khá được tổ chức triển khai đảm bảo chất lượng. Và tôi nhận biết rằng giờ đồng hồ Anh của người sử dụng đang được nâng cao thật nhiều. Nó là ấn tượng.

Hòa: Cảm ơn các bạn. Tôi Review cao lời nói khen ngợi.

2 (trang 49 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Use the model in 1 to lớn make similar conversations for these situations. One of you is Student A, the other is Student B. Use the expressions below to lớn help you. (Làm việc theo đuổi cặp. Sử dụng quy mô nhập phần 1 muốn tạo những đối thoại tương tự động cho những trường hợp này. Một nhập số chúng ta là Học sinh A, người cơ là Học sinh B. Sử dụng những biểu thức sau đây sẽ giúp đỡ bạn)

1. Student A has completed an excellent report on ASEAN. Student B gives compliments and Student A responds. (Học sinh A vẫn hoàn thiện cừ bài xích report về ASEAN. Học sinh B khen ngợi ngợi và Học sinh A đáp lại.)

2. Student B has organised a workshop on skills for future leaders in ASEAN. Student A gives compliments and Student B responds. (Học sinh B vẫn tổ chức triển khai một hội thảo chiến lược về khả năng cho những căn nhà chỉ huy sau này nhập ASEAN. Học sinh A khen ngợi ngợi và Học sinh B đáp lại.)

Quảng cáo

Gợi ý:

1.

Student A: I just submitted my report on ASEAN. I'm hoping to lớn get a good grade on it.

Student B: Wow, this report is amazing! You did an excellent job on the research and the writing is very clear.

Student A: Thank you sánh much for the compliment. I put a lot of effort into it, sánh it's great to lớn hear that it's appreciated.

2.

Student B: I recently organized a workshop on skills for future leaders in ASEAN.

Student A: That sounds really interesting. How did it go?

Student B: It went really well! I received a lot of positive feedback from the participants.

Student A: That's great to lớn hear! You did an excellent job with the organization and the nội dung was very informative.

Student B: Thank you, that means a lot coming from you. I put a lot of time and effort into making sure it was a success.

Hướng dẫn dịch:

1.

Học sinh A: Tôi một vừa hai phải nộp report về ASEAN. Tôi kỳ vọng tiếp tục đạt được điểm trên cao về nó.

Quảng cáo

Học sinh B: Ồ, report này thiệt tuyệt vời! quý khách hàng đã từng một việc làm cừ nhập nghiên cứu và phân tích và văn bạn dạng rất rõ ràng ràng.

Học sinh A: Cảm ơn các bạn thật nhiều vì như thế lời nói khen ngợi. Tôi vẫn nỗ lực thật nhiều nhập nó, vậy nên thiệt tuyệt lúc biết rằng nó được Review cao.

2.

Học sinh B: Gần trên đây tôi vẫn tổ chức triển khai một hội thảo chiến lược về khả năng cho những căn nhà chỉ huy sau này ở ASEAN.

Học sinh A: Điều cơ nghe thiệt thú vị. Làm thế nào là nhưng mà nó đi?

Học sinh B: Nó ra mắt cực kỳ tốt! Tôi đã nhận được được thật nhiều phản hồi tích cực kỳ kể từ những người dân nhập cuộc.

Học sinh A: Thật tuyệt khi được nghe! quý khách hàng đã từng một việc làm ấn tượng với tổ chức triển khai và nội dung thật nhiều vấn đề.

Học sinh B: Cảm ơn các bạn, điều này Tức là thật nhiều kể từ các bạn. Tôi vẫn dành riêng thật nhiều thời hạn và công sức của con người nhằm đảm nói rằng nó thành công xuất sắc.

Culture

1 (trang 50 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the text and complete the table below (Đọc văn bạn dạng và hoàn thiện bảng bên dưới đây)

In ASEAN, besides welcoming the New Year on January 1, there are several cultures that. celebrate New Year's Day later in the year. For example, Viet Nam, Singapore, Indonesia and parts of Malaysia follow the lunar calendar sánh their New Year festivities often take place in January or February. Lunar New Year is a time for them to lớn honour ancestors, get together with family and friends, have a big family meal, and wish one another prosperity for the year to lớn come. The streets and houses are decorated, and fireworks are lit to lớn scare away bad luck. There are also parades, street parties, and art performances in the new year celebrations.

People in Laos, Cambodia, Thailand, and Myanmar celebrate the arrival of the New Year according to lớn the Buddhist calendar. Their New Year's celebrations are in April. People in these countries follow traditions such as offering rice to lớn Buddhist monks to lớn show their respect and receiving wishes for good luck and health from them. They decorate their homes, cook traditional dishes, and splash each other with water. There are also art performances, folk games, and nhảy đầm.

In these cultures, it is believed that water will wash away bad luck and ill health from the old year and allow people to lớn start the new year fresh.

Hướng dẫn dịch:

Ở ASEAN, ở bên cạnh việc đón năm mới tết đến vào trong ngày 1 mon Giêng, sở hữu một trong những nền văn hóa truyền thống cũng vậy. mừng ngày đầu năm mới mới mẻ nhập thời điểm cuối năm. Ví dụ, VN, Singapore, Indonesia và 1 phần của Malaysia theo đuổi âm lịch nên tiệc tùng, lễ hội năm mới tết đến của mình thông thường ra mắt nhập mon Giêng hoặc mon Hai. Tết Nguyên đán là thời hạn nhằm chúng ta tỏ lòng tôn kính với tổ tiên, sum họp với mái ấm gia đình và đồng minh, người sử dụng bữa cơm trắng mái ấm gia đình thịnh biên soạn và chúc nhau thực hiện ăn phát triển nhập năm cho tới. Đường phố và căn nhà cửa ngõ được tô điểm, và pháo bông được nhen nhóm nhằm xua xua những điều xui xẻo. Dường như còn tồn tại những cuộc diễu hành, tiệc trên phố và màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ nhập lễ kỷ niệm năm mới tết đến.

Người dân Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar kính chào năm mới tết đến theo đuổi Phật lịch. Lễ kỷ niệm năm mới tết đến của mình là nhập mon Tư. Người dân ở những vương quốc này tuân theo đuổi những truyền thống lâu đời như dưng cơm trắng cho những căn nhà sư Phật giáo nhằm giãi bày lòng kính trọng và sẽ có được những lời nói chúc như mong muốn và sức mạnh kể từ chúng ta. Họ tô điểm căn nhà cửa ngõ, nấu nướng những thức ăn truyền thống lâu đời và té nước nhập nhau. Dường như còn tồn tại những tiết mục văn nghệ, trò nghịch ngợm dân gian dối, dân vũ.

Ở những nền văn hóa truyền thống này, người tớ tin yêu rằng nước tiếp tục tẩy rửa những điều xui xẻo và bị bệnh của năm cũ và được chấp nhận người xem chính thức 1 năm mới mẻ tươi tỉnh mới mẻ.

Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and Culture (trang 49, 50) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

Lunar New Year    

Solar New Year (Buddhist calendar)

Location           

Brunei, Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Singapore

Laos, Cambodia, Thailand and Myanmar

Xem thêm: tác dụng của cây thông đất

Time  

January- February   

April

Activities

honour ancestors, get together with family and friends, have a big family meal and wish one another prosperity for the year to lớn come; the parades, street parties and art performances

offer rice to lớn Buddhist monks to lớn show respect and receive wishes for good luck and health, decorate homes, cook traditional dishes, and splash each other with water; art performances, folk games and dancing

Hướng dẫn dịch:

Tết Nguyên Đán

Tết Dương lịch (Phật lịch)

Địa điểm

Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore

Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar

Thời gian

Tháng một - mon hai

Tháng tư

Hoạt động

cúng tổ tiên, sum họp mái ấm gia đình, bè các bạn, ăn cơm trắng họp mặt, chúc nhau thực hiện ăn vạc đạt; những cuộc diễu hành, tiệc trên phố và màn biểu diễn nghệ thuật

cúng cơm trắng cho những căn nhà sư nhằm tỏ lòng tôn kính và chúc sức khỏe, trang trí căn nhà cửa ngõ, nấu nướng những thức ăn truyền thống lâu đời, té nước mang đến nhau; văn nghệ, trò nghịch ngợm dân gian dối và dân vũ

2 (trang 50 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Discuss the similarities and differences between the New Year Festivals in Viet Nam and other ASEAN countries (Thảo luận về những điểm tương đương và khác lạ thân thiết Tết Nguyên Đán ở VN và những nước ASEAN khác)

Gợi ý:

The New Year Festivals in Viet Nam and other ASEAN countries have some similarities and differences, which are outlined below.

Similarities:

- Both Viet Nam and other ASEAN countries celebrate their New Year Festivals to lớn honour their ancestors and wish for good luck, prosperity, and health for the year to lớn come.

- The New Year Festivals in both Viet Nam and other ASEAN countries involve family gathering, big family meals, decorations, and art performances.

Differences:

- The time of the New Year Festivals in Viet Nam and other ASEAN countries is different. Viet Nam, Singapore, Indonesia, and parts of Malaysia celebrate their New Year Festivals in January or February according to lớn the lunar calendar, while Laos, Cambodia, Thailand, and Myanmar celebrate theirs in April according to lớn the Buddhist calendar.

- The way of offering respect to lớn ancestors and receiving wishes for good luck and health is different between Viet Nam and other ASEAN countries. In Viet Nam, people burn incense and offer food and drinks to lớn their ancestors at trang chính altars or temples, while in Laos, Cambodia, Thailand, and Myanmar, people offer rice to lớn Buddhist monks and receive wishes from them.

The New Year Festivals in Viet Nam and other ASEAN countries have different traditional dishes. For example, in Viet Nam, people usually eat sticky rice cakes and boiled chicken, while in Laos, Cambodia, Thailand, and Myanmar, people eat various traditional dishes such as papaya salad, fish soup, or sticky rice balls.

In summary, while there are some similarities between the New Year Festivals in Viet Nam and other ASEAN countries, the differences in timing, customs, and traditional dishes reflect the unique cultural identities of each country.

Hướng dẫn dịch:

Tết Nguyên Đán ở VN và những nước ASEAN không giống sở hữu một trong những điểm tương đương và khác lạ, được trình diễn sau đây.

Điểm tương đồng:

- Cả VN và những nước ASEAN không giống đều tổ chức triển khai Lễ hội Năm mới mẻ nhằm tôn vinh tổ tiên và cầu khao khát những điều như mong muốn, phát đạt và sức mạnh mang đến 1 năm cho tới.

- Tết Nguyên đán ở cả VN và những nước ASEAN không giống tương quan cho tới việc sum họp mái ấm gia đình, bữa tiệc mái ấm gia đình rộng lớn, tô điểm và màn biểu diễn nghệ thuật và thẩm mỹ.

Sự không giống biệt:

- Thời gian dối ra mắt Tết Dương lịch ở VN và những nước ASEAN không giống nhau. VN, Singapore, Indonesia và một trong những vùng của Malaysia tổ chức triển khai Lễ hội năm mới tết đến nhập mon 1 hoặc mon 2 theo đuổi âm lịch, trong những lúc Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar tổ chức triển khai tiệc tùng, lễ hội của mình nhập tháng tư theo đuổi Phật lịch.

- Cách giãi bày lòng tôn kính với tổ tiên và nhận những lời nói chúc như mong muốn, sức mạnh sở hữu sự khác lạ thân thiết VN và những nước ASEAN không giống. Tại VN, người tớ thắp hương thơm và cúng món ăn, đồ uống mang đến tổ tiên bên trên bàn thờ cúng nhập căn nhà hoặc miếu chiền, trong những lúc ở Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar, người tớ cúng cơm trắng cho những căn nhà sư Phật giáo và nhận những lời nói chúc kể từ chúng ta.

Các tiệc tùng, lễ hội năm mới tết đến ở VN và những nước ASEAN không giống sở hữu những thức ăn truyền thống lâu đời không giống nhau. Ví dụ, ở VN, người xem thông thường ăn bánh nếp và thịt gà luộc, trong những lúc ở Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar, người xem ăn nhiều thức ăn truyền thống lâu đời không giống nhau như gỏi đu đầy đủ, canh cá hoặc xôi.

Tóm lại, trong những lúc sở hữu một trong những điểm tương đương thân thiết Lễ hội Năm mới mẻ ở VN và những nước ASEAN không giống, thì sự khác lạ về thời hạn, phong tục và những thức ăn truyền thống lâu đời phản ánh bạn dạng sắc văn hóa truyền thống khác biệt của từng vương quốc.

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 4

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Getting Started (trang 42, 43)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Language (trang 43, 44)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Reading (trang 45, 46)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46, 47)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening (trang 47)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing (trang 48, 49)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Looking Back (trang 50)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Project (trang 51)

Xem tăng lời nói giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem tăng những tư liệu hùn học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 sở hữu đáp án
 • 600 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: giải bài tập toán lớp 3 sách kết nối tri thức

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-4-caring-for-those-in-need.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học