she presented me with a new blanket on which she some beautiful flowers

3 Choose the correct option A, B, C or D to tát complete the sentences.

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác hết hạn sử dung.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng chính sách toàn màn hình hiển thị

Xem thêm: khái niệm công nghệ tế bào thực vật

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Note

Font:

Typing text

Font: