phong trào vô sản hóa từ cuối năm 1928 có vai trò

  1. Kiến thức chung

  2. Phong trào “Vô sản hoá” kể từ thời điểm cuối năm 1928 với vai trò

hint-header

Cập nhật ngày: 04-12-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Khánh Ly


Phong trào “Vô sản hoá” kể từ thời điểm cuối năm 1928 với vai trò

A

thêm phần đào tạo và giảng dạy, nâng lên unique đội hình cán cỗ.

B

tổ chức triển khai quần bọn chúng quần chúng. # tập luyện dượt đấu giành giật cách mệnh.

C

đem cán cỗ, hội viên thanh lịch Quảng Châu-Trung Quốc học hành.

D

tuyên truyền hoạt động, nâng lên ý thức chủ yếu trị mang lại người công nhân.

Chủ đề liên quan

Báo Thanh niên và kiệt tác Đường kách mệnh vẫn chuẩn bị lý luận nào là được cho cán bộ?

A

Cách mạng vô sản.

B

Chủ nghĩa Mác – Lênin.

C

Cách mạng dân tộc bản địa dân công ty.

D

Cách mạng giải hòa dân tộc bản địa.

Hội nước Việt Nam Cách mạng thanh niên được xem là

A

tổ chức triển khai chủ yếu trị của giai cấp cho đái tư sản.

B

tổ chức triển khai chi phí thân thuộc của Đảng Cộng sản nước Việt Nam.

C

tổ chức triển khai chỉ đạo cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa.

D

tổ chức triển khai cách mệnh theo đuổi khuynh phía dân công ty tư sản.

Nội dung nào là không phải là tầm quan trọng của Hội nước Việt Nam Cách mạng thanh niên?

A

Chuẩn bị về tổ chức triển khai.

B

Chuẩn bị về tài chủ yếu.

C

Chuẩn bị về chủ yếu trị tư tưởng.

D

Đào tạo ra đào tạo và giảng dạy cán cỗ cách mệnh.

Chính đảng thay mặt mang lại tư sản dân tộc bản địa nước Việt Nam là tổ chức

A

Tân Việt Cách mạng đảng.

B

nước Việt Nam Quốc dân đảng.

C

Đảng Cộng sản nước Việt Nam.

D

Hội nước Việt Nam Cách mạng thanh niên.

Cơ sở phân tử nhân thứ nhất của nước Việt Nam Quốc dân đảng là

A

Tâm tâm xã.

B

Cường học tập thư xã.

C

Quan hải tùng thư.

D

Nam Đồng thư xã.

Lực lượng đa phần của nước Việt Nam Quốc dân Đảng là lực lượng

A

trí thức đái tư sản yêu thương nước, học viên, SV.

B

giai cấp cho người công nhân nước Việt Nam trong những trạm gác điền.

C

quân lính người Việt được giác ngộ vô quân group Pháp.

D

phần đông quần chúng. # yêu thương nước, nhất là người công nhân, dân cày.

Hoạt động vượt trội nhất của nước Việt Nam Quốc dân Đảng là

A

khởi nghĩa Yên Bái.

B

bất liên minh với Pháp.

C

giết hại quấn mộ phu Badanh.

D

hoạt động quân lính khởi nghĩa.

Việt Nam Quốc dân đảng là tổ chức triển khai cách mệnh theo đuổi khuynh hướng

A

vô sản.

B

cải bổng.

C

dân công ty tư sản.

D

nằm trong hoà tư sản.

Phương pháp cách mệnh nước Việt Nam Quốc dân đảng công ty trương tổ chức là

A

hoà bình.

B

bất liên minh.

C

đình công.

D

đấm đá bạo lực.

Khởi nghĩa Yên Bái được tổ chức vô toàn cảnh lịch sử hào hùng

Xem thêm: cách tăng testosterone cho nữ

A

Khi thực dân Pháp vẫn giảm sút, tổ chức chính quyền tan chảy.

B

với sự sẵn sàng chu đáo về lực lượng và tài chủ yếu.

C

Khi thời cơ chín muồi và sẵn sàng chu đáo từng mặt mũi.

D

Pháp tổ chức xịn tía man di lực lượng cách mệnh.

Sự khiếu nại khắc ghi thất bại trọn vẹn của khuynh phía tư sản trước khuynh phía vô sản là

A

sự thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản.

B

sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.

C

sự xuất hiện tại của phụ thân tổ chức triển khai nằm trong sản.

D

sự phân hoá tích đặc biệt của Đảng Tân Việt.

Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái khắc ghi

A

ngừng tầm quan trọng cách mệnh của giai cấp cho tư sản.

B

ngừng tầm quan trọng lịch sử hào hùng của nước Việt Nam Quốc dân đảng.

C

giai cấp cho tư sản trở nên lực lượng chỉ đạo cách mệnh.

D

khuynh phía dân công ty tư sản những bước đầu tiên thất bại.

Sự khiếu nại thẳng dẫn tới sự nở rộ của khởi nghĩa Yên Bái là

A

vụ giết hại quấn mộ phu Badanh.

B

vụ mưu lược sát toàn quyền Méc-lanh.

C

vụ đầu độc quân lính Pháp ở Hà Thành.

D

vụ đầu độc quân lính Pháp ở Thái Nguyên.

Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên được xem là tổ chức triển khai chi phí thân thuộc của Đảng Cộng sản nước Việt Nam vì

A

thêm phần xúc tiến sự cải cách và phát triển của trào lưu người công nhân.

B

truyền cai quản nghĩa Mác_Lenin và lý luận giải hòa dân tộc bản địa.

C

sẵn sàng chủ yếu trị, tư tưởng, tổ chức triển khai cho việc thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản.

D

thực hiện mang lại khuynh phía vô sản càng ngày càng thắng thế vô trào lưu dân tộc bản địa.

Vai trò của báo Thanh niên và kiệt tác Đường Kách mệnh với Hội nước Việt Nam Cách mạng Thanh niên là

A

chuẩn bị lí luận cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa được cho cán cỗ của Hội.

B

tuyên truyền đàng lối cách mệnh giải hòa dân tộc bản địa được cho cán cỗ của Hội.

C

phổ cập những công ty trương, quyết sách của Hội cho tới quần bọn chúng nội địa.

D

thông dụng những kỹ năng về công ty nghĩa Mác-Lênin được cho cán cỗ của Hội.

Việt Nam Quốc dân Đảng là tổ chức triển khai cách mệnh với tác động tự

A

công ty nghĩa Mác-Lênin.

B

công ty nghĩa Tam dân của Tôn Trung Sơn.

C

công ty nghĩa xã hội khoa học tập.

D

tư tưởng Mao Trạch Đông.

Báo Đỏ là cơ sở ngôn luận của Đảng nào?

A

nước Việt Nam Quốc dân đảng.

B

An Nam Cộng sản đảng.

C

Đông Dương Cộng sản đảng.

D

Đông Dương nằm trong sản liên đoàn.

Hội nước Việt Nam Cách mạng thanh niên được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu

A

chỉ đạo trào lưu đấu giành giật giải hòa dân tộc bản địa

B

tập luyện hiệp lực lượng sẵn sàng vùng dậy đấu giành giật

C

tổ chức triển khai và chỉ đạo quần bọn chúng hòa hợp, tranh tài nhằm tiến công sụp đổ đế quốc công ty nghĩa Pháp và tao sai nhằm tự động cứu vãn lấy bản thân

D

thực hiện lực lượng chủ yếu của cách mệnh nước Việt Nam

Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập và hoạt động bên trên hạ tầng phân tử nhân thứ nhất là tổ chức triển khai nào?

A

Nam Đồng thư xã

B

nước Việt Nam cách mệnh thanh niên

C

Quan hải tùng thư

D

Cường học tập thư xã

Chương trình hoạt động và sinh hoạt của nước Việt Nam Quốc dân Đảng được công tía năm 1929 vẫn nêu nguyên lý tư tưởng là

A

Độc lập - tự tại

B

Tự tự – đồng đẳng – Bác ái

C

Xem thêm: sinh 10 chân trời sáng tạo bài 17

Độc lập dân tộc bản địa

D

Trước thực hiện dân tộc bản địa cách mệnh sau thực hiện trái đất cách mệnh