pha trinh tieng anh la gi

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to deflower
Phân kể từ hiện nay tại deflowering
Phân kể từ vượt lên trên khứ deflowered
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deflower deflower hoặc deflowerest¹ deflowers hoặc deflowereth¹ deflower deflower deflower
Quá khứ deflowered deflowered hoặc defloweredst¹ deflowered deflowered deflowered deflowered
Tương lai will/shall² deflower will/shall deflower hoặc wilt/shalt¹ deflower will/shall deflower will/shall deflower will/shall deflower will/shall deflower
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại deflower deflower hoặc deflowerest¹ deflower deflower deflower deflower
Quá khứ deflowered deflowered deflowered deflowered deflowered deflowered
Tương lai were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower were to deflower hoặc should deflower
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại deflower let’s deflower deflower
  1. Cách phân tách động kể từ cổ.
  2. Thường thưa will; chỉ thưa shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường thưa shall và chỉ thưa will nhằm nhấn mạnh vấn đề.