một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(2pit+pi/3)

Câu hỏi:

21/09/2019 160,562

Một vật xê dịch điều hoà sở hữu phương trình xê dịch là x = 5cos(2πt + π3)cm. Lấy π2 = 10. Gia tốc của vật khi sở hữu li phỏng x = 3 centimet là

Bạn đang xem: một vật dao đông điều hòa với phương trình x=5cos(2pit+pi/3)

A. – 120 cm/s2.

Đáp án chủ yếu xác

Gia tốc của vật bên trên li phỏng x là a = -ω2x = -120 cm/s2

Đáp án A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xê dịch điều tiết bên trên quy trình nhiều năm 40 centimet. Khi vật ở địa điểm x = 10 centimet thì vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời là v = 20π3cm/s. Chu kì xê dịch của vật là

A. 0,1 s.

B. 0,5 s.

C. 2 s .

D. 1 s. 

Câu 2:

Một hóa học điểm triển khai xê dịch điều tiết với chu kì T = 3,14 s và biên phỏng A = 1 m. Tại thời gian hóa học điểm trải qua địa điểm cân đối thì véc tơ vận tốc tức thời của chính nó có tính rộng lớn bằng

A. 1 m/s.

B. 2 m/s.

C. 0,5 m/s.

D. 3 m/s.

Câu 3:

Vận tốc của một vật xê dịch điều hoà khi lên đường quan tiền địa điểm cân đối là một trong những cm/s và tốc độ của vật khi ở địa điểm biên là một trong những,57 cm/s2. Chu kì xê dịch của vật là

A. 6,28 s.

B. 3,14 s.

Xem thêm: đa thức một biến lớp 7

C. 4 s.

D. 2 s. 

Câu 4:

Một vật xê dịch điều tiết bên trên đoạn trực tiếp nhiều năm 10 centimet và triển khai được 50 xê dịch nhập thời hạn 78,5 giây. Tìm véc tơ vận tốc tức thời và tốc độ của vật khi trải qua địa điểm sở hữu li phỏng x = -3 cm theo dõi khunh hướng về địa điểm cân đối. 

A. v = 0,16 m/s;   a = 0,48 cm/s2

B. v = 0,16 cm/s; a = 48 cm/s2

C. v = 0,16 m/s; a = 48 cm/s2.

D. v = 16 m/s; a = 48 cm/s2.

Câu 5:

Một vật xê dịch điều hoà, nhập thời hạn 1 phút vật triển khai được 30 xê dịch. Chu kì xê dịch của vật là

A. 2 s.

B. 0,5 s.

C. 1 s. 

D. 30 s.

Câu 6:

Một hóa học điểm xê dịch điều hoà với tần số vì chưng 4 Hz và biên phỏng xê dịch 10 centimet. Độ rộng lớn tốc độ cực to của hóa học điểm bằng

A. 6,31 m/s2.

B. 63,1 m/s2.

C. 2,5 m/s2.

Xem thêm: tiếng việt lớp 4 trang 108

D. 25 m/s2