khai triển đa thức p(x)=(2x 1)^1000

Câu hỏi:

03/01/2020 13,925

Khai triển nhiều thức P(x)=2x-11000 tao được P(x)=a1000x1000+a999x999+...+a1x+a0. 

Bạn đang xem: khai triển đa thức p(x)=(2x 1)^1000

Khẳng toan nào là sau đấy là đúng?

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm thông số của x12 trong khai triển nhị thức Niu-tơn 2x-x210

Câu 2:

Trong khai triển nhị thức Niutơn của a+2n+6 đem toàn bộ 17 số hạng . Khi bại liệt độ quý hiếm n bằng

A. 10

B. 11

C. 16

D. 17

Câu 3:

Tìm thông số của số hạng chứa chấp x8 nhập khai triển nhị thức Newton của 1x3+x5n, biết rằngCn+4n+1-Cn+3n=7(n+3). (với n là số nguyên vẹn dương và x > 0)

A. 400

B. 480

C. 495

Xem thêm: so2 + h2o = h2so4

D. 0

Câu 4:

Tìm thông số của x4 nhập khai triển P(x)=1-x-3x3n với n là số đương nhiên vừa lòng hệ thức Cnn-2+6n+5=An+12

A. 210

B. 840

C. 480

D. 270

Câu 5:

Hệ số của số hạng chứa chấp x5 trong khai triển x-29

Câu 6:

Cho khai triển 1+x+x2n=a0+a1x+a2x2+...+a2nx2n với n2a0, a1,a2,...,a2n là những thông số. Tính tổng S=a0+a1+a2+...+a2n biết a314=a1441

A. 310

B. 312

C. 210

Xem thêm: diện tích hình chữ

D. 212