giải bài tập toán lớp 4 trang 67, 68

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 4 trang 67, 68

Video chỉ dẫn giải

Tính độ quý hiếm của biểu thức rồi ghi chép nhập dù rỗng tuếch (theo mẫu):

a

b

c

a × (b - c)

a × b - a × c

3

7

3

3 × (7 – 3) = 12

3 × 7 – 3 × 3 = 12

6

9

5

8

5

2

Phương pháp giải:

Thay chữ ngay số rồi tính độ quý hiếm những biểu thức ê. 

Lời giải chi tiết:

a

b

c

a × (b  c)

a × b  a × c

3

7

3

3 × (7 – 3) = 12

3 × 7 – 3 × 3 = 12

6

9

5

6 × ( 9  5) = 24

6 × 9 – 6 × 5 = 24

8

5

2

8 × (5 – 2) = 24

8 × 5 – 8 × 2 = 24

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Áp dụng đặc thù nhân một số trong những với 1 hiệu nhằm tính (theo mẫu):

 Mẫu:        26 × 9 = 26 × (10 – 1)

                            = 26 × 10 –  26 × 1

                            = 260 – 26 = 234 

a) 47 × 9                                    b) 138 × 9

    24 × 99                                     123 × 99

Phương pháp giải:

Tách 9 = 10 – 1, 99 = 100 – 1, tiếp sau đó vận dụng cơ hội nhân một số trong những với 1 hiệu theo đuổi công thức:

                                                a x (b - c ) = a x b - a x c

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: soạn sinh 10 chân trời sáng tạo bài 6

a) 47 × 9 = 47 × (10 – 1)                                                  b) 138 × 9 = 138 × (10 – 1)

               = 47 × 10 – 47 × 1                                                = 138 × 10 – 138 × 1

               = 470 – 47 = 423                                                   = 1380 – 138 = 1242 

24 × 99 = 24 × ( 100 – 1)                                                  123 × 99 = 123 × (100 – 1)

                = 24 × 100 – 24 × 1                                             = 123 × 100 – 123 × 1

                = 2400 – 24 = 2376                                              = 12300 – 123 = 12177

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị chào bán trứng với 40 giá đựng trứng, từng giá đựng trứng với 175 trái ngược. Cửa mặt hàng đang được chào bán không còn 10 giá bán trứng. Hỏi siêu thị ê còn sót lại từng nào trái ngược trứng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 40 giá bán trứng

Mỗi giá: 175 quả

Đã bán: 10 giá bán trứng

Còn lại: .... trái ngược trứng

Phương pháp giải

- Tính số giá bán trứng còn sót lại tớ lấy số giá bán trứng lúc đầu trừ lên đường số giá bán trứng đang được chào bán.

- Tìm số trái ngược trứng còn sót lại tớ lấy số trái ngược trứng với trong một giá bán nhân với số giá bán trứng còn sót lại.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 : 

Số giá bán trứng còn sót lại sau khoản thời gian chào bán 10 giá bán trứng là :

40 – 10 = 30 (giá trứng)

Cửa mặt hàng ê còn sót lại số trái ngược trứng là :

175 × 30 = 5250 (quả trứng)

               Đáp số: 5250 trái ngược.

Cách 2 :

Ban đầu siêu thị với toàn bộ số trái ngược trứng là :

175 × 40 = 7000 (quả trứng)

Cửa mặt hàng đang được chào bán số trái ngược trứng là :

175 × 10 = 1750 (quả trứng)

Cửa mặt hàng còn lại số trái ngược trứng là :

7000 – 1750 = 5250 (quả trứng)

               Đáp số: 5250 trái ngược.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính và đối chiếu độ quý hiếm của nhị biểu thức:

              (7 – 5) × 3 và 7 × 3 – 5 × 3 

Từ thành quả đối chiếu và nêu cơ hội nhân một hiệu với một số trong những.

Phương pháp giải:

- Biểu thức với vết ngoặc thì tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức với luật lệ nhân và luật lệ nằm trong thì tớ tính luật lệ nhân trước, tính luật lệ nằm trong sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có: (7 – 5) × 3 = 2 × 3 = 6

           7 × 3 – 5 × 3 = 21 – 15 = 6

Vậy nhị biểu thức đang được mang đến có mức giá trị cân nhau, hay  (7 – 5) × 3 = 7 ×  3 – 5 × 3

Khi nhân một số trong những hiệu với một số trong những tớ rất có thể thứu tự nhân số bị trừ, số trừ với số ê rồi trừ lên đường nhị thành quả lẫn nhau.

Lý thuyết

Tính và đối chiếu độ quý hiếm của nhị biểu thức:

              \(3 \times ( 7 -5)\) và \(3 \times 7 - 3 \times 5\)

Ta có:     \(3 \times ( 7 -5)  = 3 \times 2 = 6\)

              \(3 \times 7 - 3 \times 5 = 21 - 15 = 6\)

Xem thêm: phát ban tắm lá gì

Vậy:       \(3 \times ( 7 -5) = 3 \times 7 - 3 \times 5.\)

Khi nhân một số trong những với 1 hiệu, tớ rất có thể thứu tự nhân số ê với một số trong những bị trừ và số trừ, rồi trừ nhị thành quả lẫn nhau.

\(a \times (b -c) = a \times b - a  \times c\)