cu+h2so4 đặc nóng dư

Phản ứng Cu + H2SO4 (đặc, nóng) hoặc Cu đi ra SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác luyện đem tương quan về Cu đem lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: cu+h2so4 đặc nóng dư

1. Phương trình phản xạ Cu + H2SO4 đặc nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng xẩy ra ở tức thì ĐK thông thường, tuy nhiên tiện lợi rộng lớn Khi đun rét.

3. Cách thăng bằng phản xạ mang đến Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

Cu0 + H2S+6O4 Cu+2SO4+ S+4O2 + H2O1×1×Cu0Cu+2+2eS+6+2eS+4

Phản ứng hoá học tập được cân nặng bằng:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

4. Hiện tượng xẩy ra Khi mang đến Cu + H2SO4

Lá đồng red color (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit H2SO4 đặc, hỗn hợp gửi trở nên màu xanh da trời và thấy hiện tượng kỳ lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc bởi diêm sinh đioxit (SO2) sinh đi ra.

5. Tính Hóa chất của Cu

Quảng cáo

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Khi đun rét tạo nên CuO đảm bảo nên Cu không trở nên oxi hoá kế tiếp.

2Cu + O2 to CuO

Khi kế tiếp đun rét cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu to Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 to CuCl2

Tác dụng với axit:

- Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu tính năng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thiện hỗn hợp axit với không gian.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

- Với HNO3, H2SO4 đặc:

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối bột.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4 đặc

Quảng cáo

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric đặc oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo nên muối bột hoá trị cao và thông thường giải hòa SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 đặc, nguội.

+ Tác dụng với tương đối nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với tương đối nhiều phù hợp hóa học đem tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 đặc đem tính háo nước

Axit sunfuric đặc cướp nước kết tinh ma của không ít muối bột ngậm nước, hoặc cướp những yếu tắc H và O (thành phần của nước) trong tương đối nhiều phù hợp hóa học.

Ví dụ:

Khi mang đến axit H2SO4 đặc vô đàng, đàng tiếp tục hóa trở nên phàn nàn.

Quảng cáo

C12H22O11  H2SO4đ 12C + 11H2O

Sau cơ 1 phần C sinh đi ra lại bị H2SO4 đặc oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Bài luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Khi mang đến Cu vô hỗn hợp HNO3 đặc là

A. Dung dịch gửi thanh lịch gold color và đem khí gray clolor đỏ chót bay ra

B. Dung dịch gửi thanh lịch gray clolor đỏ chót và đem khí màu xanh da trời bay ra

C. Dung dịch gửi thanh lịch màu xanh da trời và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi thanh lịch màu xanh da trời và đem khí gray clolor đỏ chót bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhõm ống thử. Hiện tượng để ý được Khi mang đến Cu vô hỗn hợp HNO3 đặc là hỗn hợp gửi thanh lịch màu xanh da trời và đem khí gray clolor đỏ chót bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng đưa đến kết tủa gold color và hỗn hợp làm nên màu xanh rớt lam.

B. Phản ứng đưa đến hỗn hợp làm nên màu xanh rớt và khí ko hương thơm thực hiện xanh rớt giấy tờ quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng đưa đến kết tủa màu xanh da trời.

D. Dung dịch gửi thanh lịch màu xanh da trời và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì thế phản xạ tạo nên hỗn hợp làm nên màu xanh rớt và khí ko color sốc bay đi ra.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Khi mang đến Cu vô hỗn hợp H2SO4 đặc là

A. Dung dịch gửi thanh lịch gold color và đem khí gray clolor đỏ chót bay ra

B. Dung dịch gửi thanh lịch gray clolor đỏ chót và đem khí màu xanh da trời bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu và đem khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi thanh lịch màu xanh da trời và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Khi mang đến Cu vô hỗn hợp H2SO4 đặc là

Dung dịch gửi thanh lịch màu xanh da trời và đem khí ko color hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tao thấy:

A. Có kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa white và đem khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa white xanh rớt sau gửi trở nên kết tủa đỏ chót nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rớt tiếp sau đó kết tủa tan.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tao thấyc ó kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 5. Thêm NH3 đến dư vô hỗn hợp lếu phù hợp chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 thu được kết tủa X. Cho X vô hỗn hợp NaOH dư, sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

NH3 dư đem Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo phức tan

=> kết tủa chiếm được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 6. Để nhận thấy phụ vương axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng lẻ vô phụ vương lọ bị tổn thất nhãn, tao uống thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A, C sai vì thế Fe và Al bị thụ động hóa vô H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

B sai vì thế CuO tính năng với 3 axit đều tạo nên hỗn hợp màu xanh da trời và không tồn tại khí bay ra

D chính vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí color nâu

Câu 7. Thứ tự động một số trong những cặp lão hóa khử vô mặt hàng năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Áp dụng quy tắc anpha, vô mặt hàng năng lượng điện hóa, nhì hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 8. Phương trình chất hóa học này tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S → FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 9. Cho những hỗn hợp loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu phù hợp bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu phù hợp HCl và NaNO3

Câu 10. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu vì thế hỗn hợp HCl đặc rét giải hòa khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thất bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhõm (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả chính là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

1. Sai vì thế Cu ko tính năng với HCl đặc, rét.

2. Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thất bại Ag => Đúng

3. Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan vô hỗn hợp FeCl3 => Đúng

4. cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, đem tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 11. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa phải đem tính oxi hoá vừa phải đem tính khử.

(2) CuO vừa phải đem tính lão hóa vừa phải đem tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản vô hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan hoàn toàn có thể dùng làm phân phát hiện tại nước lẫn lộn vô dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 có thể dùng để làm thô khí NH3.

Số tế bào miêu tả sai là

A. 1.

B. 2.

Xem thêm: giáo dục công dân 10 cánh diều

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(1) chính, bởi vô Cu2O thì Cu đem số lão hóa +1 trung gian dối thân thiện 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) chính,

(5) sai, CuSO4 cho vô khí NH3 ẩm sẽ sở hữu phản xạ xẩy ra.

Câu 12. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng tính năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay đi ra khí ko color, hóa nâu vô không gian. Mặt không giống, Khi X tính năng với hỗn hợp NaOH thì đem hương thơm khai bay đi ra. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cu và H2SO4 tác dụng với hóa học X đem khí ko color, hóa nâu vô không gian là NO => Trong X đem group NO3-

Khi X tính năng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 13. Cho khí CO dư trải qua lếu phù hợp bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Ở sức nóng chừng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm vô mặt hàng năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang đến CO qua quýt lếu phù hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn chiếm được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 14. Nhận lăm le này sau đấy là đúng?

A. Kim loại đem kĩ năng nhường nhịn electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại nhỏ hơn đối với nửa đường kính của nguyên vẹn tử phi kim vô và một chu kì

C. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của nguyên vẹn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron lớp bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của nguyên vẹn tử phi kim thông thường nhỏ hơn nguyên vẹn tử kim loại

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại thông thường đem kĩ năng nhường nhịn electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu 15. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Cr ko tan vô hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 16. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối bột sắt(III) (Fe3+).

(c) đớp ngót sắt kẽm kim loại là một trong những quy trình hoá học tập vô cơ sắt kẽm kim loại bị làm mòn vì thế những axit vô môi trường thiên nhiên không gian.

(d) Để đảm bảo vỏ tàu biển lớn thực hiện vì thế thép, người tao gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá và nhận định chính là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để đảm bảo vỏ tàu biển lớn thực hiện vì thế thép, người tao gắn vô ở mặt ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 17. Cho những đánh giá và nhận định sau:

(a) Để ngăn lại làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chạc đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm ngót năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm ngót chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vì thế năng lượng điện rất rất trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục chiếm được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá và nhận định chính là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(a) Để ngăn lại làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn chạc đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm ngót năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm ngót chất hóa học.

Câu 18. Cho lếu kim loại tổng hợp loại Mg, Fe vô hỗn hợp chứa chấp lếu phù hợp muối bột Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được lếu phù hợp hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhì muối bột. Hãy cho biết thêm trật tự tách những sắt kẽm kim loại vô lếu phù hợp hóa học rắn A

A. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cuối tách Cu

B. Trước hết tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Cu

C. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cuối tách Ag

D. Trước hết tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cuối tách Ag

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Câu 19. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và vô hỗn hợp H2SO4 đặc chiếm được V lít thành phầm khử độc nhất khí SO2 ở ĐK chi chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu= 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu đôi mươi. Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh đi ra V lít khí NO (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Ta đem nCu= 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05   0,12      0,08  → 0,03

Ta có: 0,1280,0530,082 => H + phản xạ không còn => nNO = 28.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 21. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín ko chứa chấp không gian, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và lếu phù hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi a là nCuNO32nhiệt phân

Ta có:

nCuNO32ban đầu= 0,035 mol. Gọi nCuNO32phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn tách = lượng khí cất cánh chuồn =>mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vô VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.030.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 22. Nhúng một thanh Fe nặng nề 100 gam vô 100 ml hỗn hợp lếu phù hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại đi ra, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở nên đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài bác đi ra mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục đem phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 23. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu phù hợp Mg, Fe, Zn vô vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy đem 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Ta có: nH213,4422,4 = 0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

Zn + H2SO4→ ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tao thấy: nH2SO4 p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư= 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2  = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit= mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Xem thêm: bài 29 vai trò của nước và chất dinh dưỡng đối với sinh vật

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp