cu cộng h2so4 đặc

Phản ứng Cu + H2SO4 (đặc, nóng) hoặc Cu rời khỏi SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và đã được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài bác tập dượt đem tương quan về Cu đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: cu cộng h2so4 đặc

1. Phương trình phản xạ Cu + H2SO4 đặc nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng xẩy ra ở ngay lập tức ĐK thông thường, tuy nhiên tiện lợi rộng lớn Khi đun giá buốt.

3. Cách cân đối phản xạ mang lại Cu ứng dụng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng

Cu0 + H2S+6O4 Cu+2SO4+ S+4O2 + H2O1×1×Cu0Cu+2+2eS+6+2eS+4

Phản ứng hoá học tập được cân nặng bằng:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

4. Hiện tượng xẩy ra Khi mang lại Cu + H2SO4

Lá đồng red color (Cu) tan dần dần nhập hỗn hợp axit H2SO4 đặc, hỗn hợp gửi trở nên blue color và thấy hiện tượng kỳ lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra mùi hương hắc tự lưu hoàng đioxit (SO2) sinh rời khỏi.

5. Tính hóa chất của Cu

Quảng cáo

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi Khi đun giá buốt tạo ra CuO đảm bảo an toàn nên Cu không biến thành oxi hoá nối tiếp.

2Cu + O2 to CuO

Khi nối tiếp đun giá buốt cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu to Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 to CuCl2

Tác dụng với axit:

- Cu ko ứng dụng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu ứng dụng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân thích hỗn hợp axit với bầu không khí.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

- Với HNO3, H2SO4 đặc:

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó nhập hỗn hợp muối hạt.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4 đặc

Quảng cáo

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric đặc oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo ra muối hạt hoá trị cao và thông thường giải tỏa SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa nhập H2SO4 đặc, nguội.

+ Tác dụng với tương đối nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với tương đối nhiều hợp ý hóa học đem tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 đặc đem tính háo nước

Axit sunfuric đặc rung rinh nước kết tinh nghịch của tương đối nhiều muối hạt ngậm nước, hoặc rung rinh những nhân tố H và O (thành phần của nước) trong không ít hợp ý hóa học.

Ví dụ:

Khi mang lại axit H2SO4 đặc nhập lối, lối tiếp tục hóa trở nên than thở.

Quảng cáo

C12H22O11  H2SO4đ 12C + 11H2O

Sau bại liệt một trong những phần C sinh rời khỏi lại bị H2SO4 đặc oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Bài tập dượt áp dụng minh họa

Câu 1. Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun giá buốt nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Khi mang lại Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là

A. Dung dịch gửi lịch sự gold color và đem khí gray clolor đỏ hỏn bay ra

B. Dung dịch gửi lịch sự gray clolor đỏ hỏn và đem khí blue color bay ra

C. Dung dịch gửi lịch sự blue color và đem khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch gửi lịch sự blue color và đem khí gray clolor đỏ hỏn bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cho nhập ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun giá buốt nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được Khi mang lại Cu nhập hỗn hợp HNO3 đặc là hỗn hợp gửi lịch sự blue color và đem khí gray clolor đỏ hỏn bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun giá buốt là vì

A. Phản ứng dẫn đến kết tủa gold color và hỗn hợp được màu xanh rớt lam.

B. Phản ứng dẫn đến hỗn hợp được màu xanh rớt và khí ko mùi hương thực hiện xanh rớt giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng dẫn đến kết tủa blue color.

D. Dung dịch gửi lịch sự blue color và đem khí ko màu sắc mùi hương sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun giá buốt là vì như thế phản xạ tạo ra hỗn hợp được màu xanh rớt và khí ko màu sắc sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được Khi mang lại Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

A. Dung dịch gửi lịch sự gold color và đem khí gray clolor đỏ hỏn bay ra

B. Dung dịch gửi lịch sự gray clolor đỏ hỏn và đem khí blue color bay ra

C. Dung dịch ko chuyển màu sắc và đem khí ko màu sắc bay ra

D. Dung dịch gửi lịch sự blue color và đem khí ko màu sắc mùi hương sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được Khi mang lại Cu nhập hỗn hợp H2SO4 đặc là

Dung dịch gửi lịch sự blue color và đem khí ko màu sắc mùi hương sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấy:

A. Có kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa White và đem khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa White xanh rớt sau gửi trở nên kết tủa đỏ hỏn nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rớt tiếp sau đó kết tủa tan.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH nhập hỗn hợp CuSO4, tao thấyc ó kết tủa xanh rớt, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 5. Thêm NH3 đến dư nhập hỗn hợp lếu hợp ý chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 thu được kết tủa X. Cho X nhập hỗn hợp NaOH dư, sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

NH3 dư đem Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo phức tan

=> kết tủa nhận được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 6. Để nhận thấy phụ thân axit đặc nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng không liên quan gì đến nhau nhập phụ thân lọ bị tổn thất nhãn, tao sử dụng thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A, C sai vì như thế Fe và Al bị thụ động hóa nhập H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

B sai vì như thế CuO ứng dụng với 3 axit đều tạo ra hỗn hợp blue color và không tồn tại khí bay ra

D đích thị vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí mùi hương hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí màu sắc nâu

Câu 7. Thứ tự động một số trong những cặp lão hóa khử nhập sản phẩm năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Áp dụng quy tắc anpha, nhập sản phẩm năng lượng điện hóa, nhì hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 8. Phương trình chất hóa học này tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S → FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 9. Cho những hỗn hợp loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) lếu hợp ý bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) lếu hợp ý HCl và NaNO3

Câu 10. Cho những tế bào mô tả sau:

(1). Hoà tan Cu vì như thế hỗn hợp HCl đặc giá buốt giải tỏa khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thất bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào mô tả đích thị là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko ứng dụng với HCl đặc, giá buốt.

2. Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng, chỉ thất bại Ag => Đúng

3. Ðồng sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể tan nhập hỗn hợp FeCl3 => Đúng

4. cũng có thể hoà tan Cu nhập hỗn hợp HCl Khi xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, đem tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 11. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O một vừa hai phải đem tính oxi hoá một vừa hai phải đem tính khử.

(2) CuO một vừa hai phải đem tính lão hóa một vừa hai phải đem tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan đơn giản và dễ dàng nhập hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan hoàn toàn có thể dùng để làm vạc hiện tại nước láo nháo nhập dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 có thể dùng để thô khí NH3.

Số tế bào mô tả sai là

A. 1.

B. 2.

Xem thêm: cahco3 co2

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(1) đích thị, tự nhập Cu2O thì Cu đem số lão hóa +1 trung gian lận thân thích 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) đích thị,

(5) sai, CuSO4 cho nhập khí NH3 ẩm sẽ có được phản xạ xẩy ra.

Câu 12. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng ứng dụng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko màu sắc, hóa nâu nhập bầu không khí. Mặt không giống, Khi X ứng dụng với hỗn hợp NaOH thì đem mùi hương khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cu và H2SO4 tác dụng với hóa học X đem khí ko màu sắc, hóa nâu nhập bầu không khí là NO => Trong X đem group NO3-

Khi X ứng dụng với dd NaOH → khí mùi hương khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 13. Cho khí CO dư trải qua lếu hợp ý bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Ở sức nóng chừng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm nhập sản phẩm năng lượng điện hóa.

Vậy nên mang lại CO qua chuyện lếu hợp ý CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn nhận được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 14. Nhận lăm le này sau đó là đúng?

A. Kim loại đem kĩ năng nhường nhịn electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại bé nhiều hơn đối với nửa đường kính của vẹn toàn tử phi kim nhập và một chu kì

C. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron lớp bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử phi kim thông thường bé nhiều hơn vẹn toàn tử kim loại

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại thông thường đem kĩ năng nhường nhịn electron chất lượng rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu 15. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cu ko tan nhập hỗn hợp HCl

Cr ko tan nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan nhập hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 16. Cho những đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối hạt sắt(III) (Fe3+).

(c) mời hao mòn sắt kẽm kim loại là 1 trong quy trình hoá học tập nhập bại liệt sắt kẽm kim loại bị làm mòn vì như thế những axit nhập môi trường thiên nhiên bầu không khí.

(d) Để đảm bảo an toàn vỏ tàu đại dương thực hiện vì như thế thép, người tao gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số đánh giá đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để đảm bảo an toàn vỏ tàu đại dương thực hiện vì như thế thép, người tao gắn nhập mặt phí ngoài vỏ tàu (phần ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 17. Cho những đánh giá sau:

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao mòn năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao mòn chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vì như thế năng lượng điện vô cùng trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục nhận được khí Cl2 ở anot.

Số đánh giá đích thị là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng nhập hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao mòn năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm nhập hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng kỳ lạ ăm hao mòn chất hóa học.

Câu 18. Cho lếu kim loại tổng hợp loại Mg, Fe nhập hỗn hợp chứa chấp lếu hợp ý muối hạt Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được lếu hợp ý hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhì muối hạt. Hãy cho biết thêm trật tự tách những sắt kẽm kim loại nhập lếu hợp ý hóa học rắn A

A. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, ở đầu cuối tách Cu

B. Trước hết tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, ở đầu cuối tách Cu

C. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, ở đầu cuối tách Ag

D. Trước hết tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, ở đầu cuối tách Ag

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Câu 19. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và nhập hỗn hợp H2SO4 đặc nhận được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK chi phí chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu= 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu trăng tròn. Cho 3,2 gam bột Cu ứng dụng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Ta đem nCu= 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05   0,12      0,08  → 0,03

Ta có: 0,1280,0530,082 => H + phản xạ không còn => nNO = 28.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 21. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam hóa học rắn và lếu hợp ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X nhập nước và để được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi a là nCuNO32nhiệt phân

Ta có:

nCuNO32ban đầu= 0,035 mol. Gọi nCuNO32phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn hạn chế = lượng khí cất cánh lên đường =>mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X nhập việt nam có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.030.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 22. Nhúng một thanh Fe nặng trĩu 100 gam nhập 100 ml hỗn hợp lếu hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ sạch sẽ thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo ra trở nên đều bám không còn nhập thanh sắt). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài bác rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục đem phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 23. Hòa tan trọn vẹn 33,1g lếu hợp ý Mg, Fe, Zn nhập vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy đem 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối hạt khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Ta có: nH213,4422,4 = 0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

Zn + H2SO4→ ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tao thấy: nH2SO4 p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư= 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2  = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng lăm le luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit= mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Xem thêm: văn bản các loài chung sống với nhau như thế nào

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp