cao+h2o là phản ứng gì

 • Trình bày sự tạo ra trở thành ion Na+ và Li+

  Trình bày sự tạo ra trở thành ion Na+ và Li+

  Bạn đang xem: cao+h2o là phản ứng gì

  Mô mô tả sự tạo ra trở thành link ion nhập sodium, calcium oxide

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Oxide nào là tại đây tan nội địa tạo ra trở thành hỗn hợp thực hiện thay đổi color quỳ tím trở thành đỏ?

  A. Na2O.

  B. MgO.

  C. CaO.

  D. P2O5.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Thêm từng giọt Na2CO3 nhập ống thử chứa chấp hỗn hợp HNO3. Nêu hiện tượng kỳ lạ để ý được.

  A. Xuất hiện tại kết tủa Trắng.

  B. Dung dịch gửi thanh lịch gold color nhạt nhẽo.

  C. Có khí bay rời khỏi.

  D. Không với hiện tượng kỳ lạ gì.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hydroxide của những yếu tắc group IA thể hiện

  A. tính acid mạnh.

  B. tính acid yếu hèn.

  C. tính base mạnh.

  D. tính base yếu hèn.

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hydroxide ứng với hóa trị tối đa của những yếu tắc group VIIA (trừ fluorine) thể hiện

  A. tính acid mạnh.

  B. tính base mạnh.

  C. tính acid yếu hèn.

  D. tính base yếu hèn.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chọn đáp án đích thị. Trong một chu kì, theo hướng tăng dần dần của năng lượng điện phân tử nhân

  A. tính base của oxide và hydroxide ứng tăng dần dần, đôi khi tính acid của bọn chúng tách dần dần.

  B. tính base của oxide và hydroxide ứng tách dần dần, đôi khi tính acid của bọn chúng tăng dần dần.

  C. tính acid, base của oxide và hydroxide ứng tăng dần dần.

  D. tính acid, base của oxide và hydroxide ứng tách dần dần.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

  A. Liên kết nằm trong hóa trị phân rất rất rất có thể được xem như là dạng trung gian tham thân mật link nằm trong hóa trị ko phân rất rất và link mang đến – nhận.

  B. Liên kết ion rất có thể được xem như là dạng trung gian tham thân mật link nằm trong hóa trị ko phân rất rất và link nằm trong hóa trị phân rất rất.

  C. Liên kết nằm trong hóa trị ko phân rất rất rất có thể được xem như là dạng trung gian tham thân mật link nằm trong hóa trị phân rất rất và link ion.

  D. Liên kết nằm trong hóa trị phân rất rất rất có thể được xem như là dạng trung gian tham thân mật link nằm trong hóa trị ko phân rất rất và link ion.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Liên kết đơn là liên kết

  A. có một cặp electron người sử dụng công cộng.

  B. có nhì cặp electron người sử dụng công cộng.

  C. có thân phụ cặp electron người sử dụng công cộng.

  D. có tứ cặp electron người sử dụng công cộng.

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Liên kết thân phụ gồm

  A. ba liên kết s.

  B. hai liên kết s và một liên kết p.

  C. hai liên kết s và nhì liên kết p.

  D. một liên kết s và nhì liên kết p.

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho những hóa học sau: N2, HCl, HF, O2, Cl2. Trong những hóa học bên trên, với từng nào hóa học nhưng mà link nhập phân tử là link nằm trong hóa trị ko phân cực?

  Liên kết nằm trong hóa trị ko phân cực kì link trong số phân tử nhưng mà cặp electron người sử dụng công cộng không xẩy ra bú mớm chênh chếch về phía nguyên vẹn tử nào là.

   Liên kết nhập phân tử N2, O2, Cl2 là link nằm trong hóa trị ko phân rất rất.

  14/11/2022 |   0 Trả lời

 • Liên kết nhập phân tử nào là sau đấy là link ion?

  A. CO2.

  B. O2.

  C. KCl.

  D. HCl.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Số link s và link p với nhập phân tử C2H2 theo thứ tự là

  A. 3 và 3.

  B. 3 và 2.

  C. 2 và 3.

  D. 2 và 2.

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Nhận xét nào là tại đây ko đúng lúc nói đến phân tử CO2

  A. Liên kết thân mật C và O là link nằm trong hóa trị phân rất rất.

  B. Phân tử CO2 có công thức cấu trúc là O=C=O.

  C. Phân tử CO2 có cấu trúc trực tiếp.

  D. Phân tử CO2 là phân tử phân rất rất.

  Xem thêm: người tiểu đường có uống được nước yến không

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết c(Mg) = 1,31 và c(Cl) = 3,16. Dự đoán loại link nhập phân tử MgCl2.

  A. Liên kết nằm trong hóa trị phân rất rất.

  B. Liên kết nằm trong hóa trị ko phân rất rất.

  C. Liên kết ion.

  D. Liên kết mang đến – nhận.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho biết c(H) = 2,đôi mươi và c(Br) = 2,96. Dự đoán loại link nhập phân tử HBr.

  A. Liên kết nằm trong hóa trị phân rất rất.

  B. Liên kết nằm trong hóa trị ko phân rất rất.

  C. Liên kết ion.

  D. Liên kết mang đến – nhận.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Số lão hóa của S nhập ion S2- là

  A. +2.

  B. –2.

  C. +3.

  D. 0.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Số lão hóa của S nhập ion \(S{O_4}^{^2 - }\) là

  A. –2.

  B. +2.

  C. +4.

  D. +6.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong phản xạ chất hóa học \(Zn{\rm{ }} + {\rm{ }}{H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4}\; + {\rm{ }}{H_2}\) từng nguyên vẹn tử Zn đã

  A. nhường 2 electron.

  B. nhận 2 electron.

  C. nhường 1 electron.

  D. nhận 1 electron.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong phản xạ chất hóa học \({\rm{2K + 2}}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}{\rm{O}} \to {\rm{2KOH + }}{{\rm{H}}_{\rm{2}}}\), hóa học lão hóa là

  A. H2O.

  B. KOH.

  C. K.

  D. H2.

  15/11/2022 |   1 Trả lời

 • Phản ứng nào là trong số phản xạ ứng bên dưới đấy là phản xạ lão hóa – khử?

  A. Fe2O3 + 3CO \(\mathop  \to \limits^{{t^0}} \) 2Fe + 3CO2.

  B. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O.

  C. CaO + CO2 → CaCO3.

  D. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O.

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho phương trình chất hóa học của phản ứng: aFe + bHNO3 →→ cFe(NO3)3 + dNO­ + eH2O (a, b, c, d, e là những số nguyên). Tổng thông số của những hóa học nhập phương trình chất hóa học bên trên là

  A.  5.

  B. 9.

  C. 12.

  D. 15.

  14/11/2022 |   1 Trả lời

 • Chlorine với 2 đồng vị: 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối khoảng của chlorine là 35,5

  giải chung em với ạ

  Chlorine với 2 đồng vị: 35Cl và 37Cl. Nguyên tử khối khoảng của clorine là 35,5.

  a. Tính Tỷ Lệ lượng của đồng vị 37Cl nhập KClO3 (Cho K = 39; O = 16).

  b. Tính số nguyên vẹn tử 37Cl với nhập 24,5 gam KClO3. (cho số Avogađro N=6,023.1023).

  c. Tính lượng đồng vị 37Cl với nhập 27,7 gam KClO4

  20/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hợp hóa học Y là 1 hóa học dùng để làm bảo vệ những loại mứt ngược sấy thô nhờ tài năng ngăn ngừa sự trở nên tân tiến của một trong những loại vi trùng, nấm thực hiện hỏng sợ hãi thực phẩm

  ai chung bản thân nhập tối ni với ạ, bản thân cảm ơn nhiều

  Hợp hóa học Y là 1 hóa học dùng để làm bảo vệ những loại mứt ngược sấy thô nhờ tài năng ngăn ngừa sự trở nên tân tiến của một trong những loại vi trùng, nấm thực hiện hỏng sợ hãi thức ăn. Y với công thức ABx, nhập cơ A cướp 50% về lượng. Trong phân tử nhân A và B đều phải sở hữu con số phân tử proton ngay số phân tử neutron. Tổng những loại phân tử nhập phân tử ABx là 96. Xác toan công thức của thích hợp hóa học Y.

  22/11/2022 |   1 Trả lời

 • Trong nguyên vẹn tử, lượng của phân tử nào là ko đáng chú ý đối với những phân tử còn lại?

  A. Neutron;

  B. Proton và electron;

  C. Proton;

  D. Electron.

  29/11/2022 |   1 Trả lời

 • Hạt nhân nguyên vẹn tử được cấu trúc bởi:

  A. Neutron và electron;

  B. Proton và electron;

  Xem thêm: đồ thị độ dịch chuyển thời gian của một vật chuyển động như hình vẽ vật chuyển động

  C. Proton và neutron;

  D. Electron.

  29/11/2022 |   1 Trả lời