c6h12o6 co2

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

6 C0 - 24 e- 6 CIV (Oxidation)

Xem thêm: sử dụng lệnh nào để tìm vị trí của một xâu con trong xâu khác không?

12 O0 + 24 e- 12 O-II (Reduktion)

Xem thêm: so sánh sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính

C6H12O6 ist ein Reduktionsmittel, O2 ist ein Oxidationsmittel.

Reaktanten:

 • C6H12O6
  • O2
   • Namen: Molekularer Sauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, O2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Dioxygen Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Disauerstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07

  Produkte:

  • CO2
   • Namen: Kohlenstoffdioxid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kohlendioxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, CO2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
   • Erscheinungsbild: Farbloses, geruchloses Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05
  • H2O