c2h6 + cl2 khi có ánh sáng

Phản ứng C2H6 + Cl2 hoặc CH3CH3 + Cl2 hoặc CH3CH3 rời khỏi CH3CH2Cl nằm trong loại phản xạ thế vị halogen , phản xạ halogen hóa đã và đang được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài bác tập luyện với tương quan về C2H6 với lời nói giải, chào chúng ta đón xem:

CH3CH3 + Cl2 C3H8 + 2Cl2 → C3H6Cl2 + 2HCl | CH3CH3 rời khỏi CH3CH2Cl CH3CH2Cl + HCl

Quảng cáo

Bạn đang xem: c2h6 + cl2 khi có ánh sáng

1. Phương trình phản xạ C2H6 thuộc tính với Cl2

C2H6 + Cl2 to C2H5Cl + HCl

2. Hiện tượng của phản xạ C2H6 thuộc tính với Cl2

Trước Lúc phát sáng hoặc đun rét láo lếu ăn ý phản xạ được màu vàng (của khí clo). Sau Lúc phản xạ xẩy ra láo lếu ăn ý thành phầm chiếm được không tồn tại màu sắc.

(Xét phản xạ xẩy ra trọn vẹn và một vừa hai phải đầy đủ, không tồn tại hóa học dư)

3. Cách tổ chức phản xạ C2H6 thuộc tính với Cl2

- Chiếu độ sáng hoặc đun rét láo lếu ăn ý bao gồm khí etan (C2H6) và khí clo (Cl­2).

4. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankan

- Tại sức nóng chừng thông thường, những ankan ko thuộc tính với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

- Khi phát sáng hoặc đun rét, những ankan đơn giản và dễ dàng nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy.

4.1. Phản ứng thế vị halogen

- Clo rất có thể thay cho thế theo thứ tự từng vẹn toàn tử H vô phân tử metan.

Phương trình hóa học:

CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl

CH3Cl + Cl2 as CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 asCHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 asCCl4 + HCl

Quảng cáo

C2H6 + Cl2 | CH3CH3 + Cl2 → CH3CH2Cl + HCl | CH3CH3 rời khỏi CH3CH2Cl

- Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động metan.

Nhận xét:

- Nguyên tử hiđro links với vẹn toàn tử cacbon bậc cao hơn nữa dễ dẫn đến thế rộng lớn vẹn toàn tử hiđro links với vẹn toàn tử cacbon bậc thấp rộng lớn.

4.2. Phản ứng tách

- Dưới thuộc tính của sức nóng và hóa học xúc tác tương thích, những ankan với phân tử khối nhỏ bị tách hiđro trở thành hiđrocacbon ko no ứng.

Thí dụ:

CH3 – CH3 500Co, xt CH2 = CH2 + H2

- Tại sức nóng chừng cao và hóa học xúc tác tương thích, ngoài các việc bị tách hiđro, những ankan còn rất có thể bị phân rời mạch cacbon tạo ra trở thành những phân tử nhỏ rộng lớn.

Thí dụ:

CH3 – CH2 – CH3 to, xtC2H6+CH4C3H6+H2

4.3. Phản ứng oxi hóa

- Khi bị nhen nhóm, những ankan đều cháy, lan nhiều sức nóng.

CnH2n + 2 + 3n+12O2 tonCO2 + (n + 1)H2O

5. Bài tập luyện liên quan

Câu 1: Sản phẩm của phản xạ thế clo (1:1, ánh sáng) vô 2,2-đimetylpropan là:

Quảng cáo

(1) CH3C(CH3)2CH2Cl;

(2) CH3C(CH2Cl)2CH3 ;

(3) CH3ClC(CH3)3

A. (1); (2). B. (2); (3). C. (2). D. (1)

Hướng dẫn giải

Đáp án D

CH3CH3CCH3 CH3

4 group -CH3 toạ lạc đối xứng nhau nên có thể có một thành phầm thế clo 1:1

Câu 2: Phản ứng tách butan ở 500oC với xúc tác mang đến những thành phầm nào là sau đây?

A. CH3CH=CHCH3 và H2 B. CH3CH=CH2 và CH4

C. CH2=CH-CH=CH2 và H2 D. A, B, C đều đích.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Butan: CH3-CH2-CH2-CH3

Dưới thuộc tính của sức nóng và hóa học xúc tác tương thích, những ankan rất có thể tách hiđro trở thành hiđro cacbon ko no ứng hoặc phân rời mạch cacbon tạo ra trở thành những phân tử nhỏ rộng lớn.

Câu 3: Propan cháy vô oxi tạo ra khí cacbonic và tương đối nước. Theo phương trình phản xạ thì:

Quảng cáo

A. 1 lít oxi phản xạ một vừa hai phải đầy đủ với 5 lít propan.

B. 1 lít khí cacbonic đưa đến kể từ 3 lít propan.

C. 1 lít nước đưa đến kể từ 0,8 lít oxi.

D. 1 lít oxi nhập cuộc phản xạ tạo ra 0,6 lít khí cacbonic.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Xem thêm: sắp xếp theo chiều tăng nhiệt độ sôi của các chất sau đây

C3H8 + 5O2 t° 3CO2 + 4H2O

Theo phương trình: VCO2=35VO2 = 0,6.1 = 0,6 lít

Câu 4: Ankan X với chứa chấp 14 vẹn toàn tử hiđro vô phân tử. Số vẹn toàn tử cacbon vô một phân tử X là

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

CTPT tổng quát lác của ankan là CnH2n +2

Số H = 14 → 2n + 2 = 14 → n = 6.

→ Công thức phân tử của ankan X là C6H14

Câu 5: Ankan X với chứa chấp 82,76% cacbon theo gót lượng. Số vẹn toàn tử hiđro vô một phân tử X là

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Đặt CTPT X là CnH2n+2

12n14n+2.100 = 82,76% → n = 4

→ CTPT: C4H10

Câu 6: Ankan X với chứa chấp 20% hiđro theo gót lượng. Tổng số vẹn toàn tử vô một phân tử X là

A. 8 B. 11 C. 6 D. 14.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đặt CTPT X là CnH2n+2

2n+214n+2.100 = 20% → n = 2

→ CTPT: C2H6

Tổng số vẹn toàn tử vô một phân tử X là 2 + 6 = 8.

Câu 7: Clo hóa ankan X theo gót tỉ trọng mol 1:1 tạo ra thành phầm dẫn xuất monoclo với bộ phận lượng clo là 45,223%. Công thức phân tử của X là

A. C4H10 B. C3H8 C. C3H6 D. C2H6.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

CnH2n+2 + Cl2→ CnH2n+1Cl + HCl

35,514n+1+35,5.100 = 45,223%

→ n = 3 → CTPT X: C3H8

Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn 2,9 gam ankan X, chiếm được 4,48 lít CO2 (đktc). Công thức phân tử của X là

A. C3H8 B. C4H10 C. C5H10 D. C5H12.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Đặt CTPT X là CnH2n+2

Bảo toàn thành phần cacbon: n.nCnH2n+2=nCO2

n.2,914n+2=4,4822,4 → n = 4

→ CTPT: C4H10

Câu 9: Ankan với những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân group chức. B. Đồng phân kết cấu.

C. Đồng phân địa điểm group chức. D. Có cả thân phụ loại đồng phân bên trên.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

Hiđrocacbon no (còn gọi là hiđrocacbon bão hòa) là những hiđrocacbon nhưng mà vô phân tử chỉ mất những links đơn C-C. Hiđrocacbon no với mạch cacbon hở (không vòng) gọi là ankan.

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X chiếm được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X thuộc tính với khí clo (theo tỉ trọng số mol 1:1) chiếm được một thành phầm cơ học có một không hai. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan B. etan

C. 2-metylpropan D. 2- metylbutan

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nH2O >nCO2 → X là ankan

→ X với CTPT là CnH2n+2

nX = nH2O- nCO2 = 0,132 – 0,11 = 0,022 (mol)

→ Báo tòan thành phần C: n.nCnH2n+2=nCO2

→ 0,022n = 0,11 → n = 5 → CTPT: C5H12

C5H12 thuộc tính với khí clo chiếm được thành phầm cơ học có một không hai nên CTCT của X là:

CH3CH3CCH3 CH3 2,2-đimetylpropan

Xem thêm: unit 10 global success lớp 10

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

  • CH3CH3 + 2Cl2 → CH2ClCH2Cl + 2HCl
  • 2C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O
  • C2H6 → C2H4 + H2
  • C2H6 + Br2 → C2H5Br + HBr
  • C2H6 + 2Br2 → C2H4Br2 + 2HBr

Săn SALE shopee mon 11:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankan.jsp