c2h2 tạo ra c4h4

CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 triển khai xong chuỗi phản xạ chất hóa học. Bài ghi chép này hỗ trợ không hề thiếu vấn đề về phương trình chất hóa học và được cân đối, ĐK những hóa học nhập cuộc phản xạ, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:

Chuỗi phản xạ CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 

Bạn đang xem: c2h2 tạo ra c4h4

1. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

Đáp án ghi chép phương trình:

1) 2CH4\overset{t^{\circ } }{\rightarrow} C2H2 + 3H2

2) 2C2H2 \overset{t^{\circ }, xt, p}{\rightarrow} C4H4

3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 \overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{\rightarrow} CH2=CH-CH=CH2

4) C4H10 \overset{t^{\circ },xt }{\rightarrow} C3H6 + CH4

2. Một số chuỗi phản xạ cơ học thông thường gặp

Câu 1. Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau:Chuỗi phản xạ hóa cơ học lớp 11

Đáp án ghi chép phương trình:

(1) CH3COONa + NaOH→ CH4 + Na2CO3

(2) CH4 + Cl2 \overset{as, 1:1}{\rightarrow} CH3Cl + HCl

(3) CH3Cl + Cl2 \overset{as}{\rightarrow} CH2Cl2 + HCl

(4) CH2Cl2 + Cl2 → CHCl3 + HCl

(5) CHCl3 + Cl2 → CCl4 + HCl

(6) 2CH4 → C2H6 + H2

(7) C2H6 → C2H4 + H2

(8) C2H4 + Cl2 → C2H4Cl2

(9) C2H4Cl2 → C2H3Cl + HCl

(10) C2H3Cl \overset{xt,t^{\circ } }{\rightarrow}(-CH2CHCl-)n

Chuỗi phản xạ cơ học chất hóa học 11

Đáp án ghi chép phương trình:

(1) (C6H10O5)n + nH2O\overset{H^{+} ,t^{o} }{\rightarrow} nC6H12O6

(2) C6H12O6 \overset{men}{\rightarrow}2C2H5OH + 2CO2

(3) C2H5OH + O2\overset{men giấm}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

(4) C2H4 + HCl → C2H5Cl

(5) CH3Cl + C2H5Cl + 2Na → 2NaCl + C3H8

(6) C3H8 → C2H4 + CH4

(7) 3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2

(8) C2H5OH + O2 → CH3CHO + H2O

(9) CH3CHO + H2 \overset{xt, t^{o} }{\rightarrow}C2H5OH

(10) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow} CH3COOH + H2O

(11) 2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3

Câu 3: Hoàn trở thành những chuỗi phản xạ sau: CH3COONa → CH4 → C2H2 → C2H4→ C2H4Br2

Đáp án ghi chép phương trình:

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2 + 3H2(t = 1500 chừng С, thực hiện lạnh lẽo nhanh)

C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Câu 4: Hoàn trở thành những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2 → C4H4→ C4H6→ polibutadien.

Đáp án ghi chép phương trình:

2CH4→ C2H2 + 3H2(t = 1500 chừng С, thực hiện lạnh lẽo nhanh)

2C2H2 → C4H4

C4H4 + H2 → C4H6

n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n

Câu 5: Hoàn trở thành những chuỗi phản xạ sau: CH4 → C2H2→ Vinyl clorua → PVC.

Đáp án ghi chép phương trình:

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

Câu 6: Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau: C4H8 → C4H10 → CH4 → C2H2 → C4H4 → CAg=CAg 

Đáp án ghi chép phương trình:

C4H8 + H2 \overset{Ni,t^{o} }{\rightarrow}C4H10

C4H10\overset{Ni,t^{o} }{\rightarrow} CH4 + C3H6

2CH4\overset{1500{o}C, lln }{\rightarrow}C2H2 + 3H2

2C2H2\overset{xt, p,t^{o} }{\rightarrow}C4H4

C2H2 + 2AgNO3+ 2NH3 → C2Ag2+ 2NH4NO3

Câu 7: Hoàn trở thành chuỗi phản xạ sau.

Chuỗi phản xạ cơ học chất hóa học lớp 9

Đáp án ghi chép phương trình:

(1) C2H2 + H2 \overset{t^{\circ }, xt }{\rightarrow}C2H4

(2) C2H4 + H2\overset{t^{\circ }, H_{2} SO_{4}  }{\rightarrow}C2H5OH

(3) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(4) CH3COOH + C2H5OH \overset{t^{\circ } , H_{2} SO_{4} }{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

(5) 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 ↑

(6) 2CH3COOH + CaCO3 →(CH3COO)2Ca + CO2 + H2O

Câu 8: Cho chuỗi phản xạ sau: X → C2H5OH → Y → CH3COONa → Z → C2H2. Chất X, Y, Z theo thứ tự là:

Đáp án giải chi tiết:

C2H4 + H2\overset{t^{o} , H+}{\rightarrow}C2H5OH (X: C2H4)

C2H5OH + O2 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}CH3COOH + H2O (Y: CH3COOH)

2CH3COOH + Na2O → 2CH3COONa + H2O

CH3COONa + NaOH \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}CH4 + Na2CO3 (Z: CH4)

2CH4 \overset{t^{o} , xt}{\rightarrow}C2H2 + 3H2

3. Câu căn vặn bài xích tập

Câu 1. Ankan X đem công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2- đimetylpropan

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 2. Ankan X đem công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, chiếm được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3- metylpentan

C. hexan

D. 2,3- đimetylbutan

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 3. Một hiđrocacbon X nằm trong phù hợp với axit HCl theo dõi tỷ trọng mol 1 : 1 tạo nên thành phầm đem bộ phận lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A.C4H8

B. C3H6

C. C3H8

D. C2H4

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản xạ với brom(trong dung dịch) theo dõi tỷ trọng mol 1 : 1 thì được hóa học cơ học Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì chiếm được nhị thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B.etilen

C. but-2-en.

D. propilen

Lời giải:

Xem thêm: bài 3 trang 14 toán 10 chân trời sáng tạo

Đáp án: A

Câu 5. Chất này tại đây ứng dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Lời giải:

Đáp án: D

Câu 6. Chất này tại đây đem đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Lời giải:

Đáp án: C

Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp đến nhau vô sản phẩm đồng đẳng, vô cơ lượng phân tử Z gấp hai lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol hóa học Y,thành phầm Khi hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được số gam kết tủa là

A.30 gam

B. 10gam

C. 40 gam

D. trăng tròn gam

Lời giải:

Đáp án: A

Giải thích:

Phân tử Z rộng lớn phân tử X 2 group CH2 → MZ = MX + 28

→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 8. Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) láo phù hợp X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color, và không tồn tại khí bay đi ra. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tắng 9,8 gam. Thành phần Xác Suất theo dõi thể tích của etilen vô X là

A.50,00%

B. 66,67%

C. 57,14%

D. 28,57%

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

C2H4: x mol; C3H6: hắn mol

⇒x + hắn = 0,3 mol (1)

mdung dịch sau phản xạ tăng = mX

⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; hắn = 0,1 mol

%VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Câu 9. Hỗn phù hợp X bao gồm H2 và C2H4 có tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua loa nung lạnh lẽo, chiếm được láo phù hợp khí Y đem lượng đối với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Lời giải:

Đáp án: C

Giải thích:

MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất tính theo dõi một trong những 2)

Giả sử X đem 1mol H2 và 1 mol C2H4

H2 + C2H4 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow}  C2H6

Bảo toàn khối lượng: mX = mY

⇒ CnH2n-2

⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

Ta đem n khí rời = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

Câu 10. Chất này tại đây đem đồng phân hình học?

A. but-1-en

B. but-2-en.

C. 1,2-dicloetan

D. 2-clopropen

Lời giải:

Đáp án: B

Câu 11. Ứng với công thức phân tử C5H10có từng nào Anken đồng phân cấu tạo

A. 4.

B. 5.

C. 3.

D. 7.

Lời giải:

Đáp án: B

Giải thích:

Các đồng phân cấu trúc mạch hở của C5H10 là (không xét đồng phân hình học)

H2C=CH-CH2-CH2-CH3

H2C-CH=CH-CH2-CH3

CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2

Câu 12. Cho láo phù hợp A bao gồm metan, axetilen và etilen. Lấy 8,6 gam A ứng dụng không còn với hỗn hợp Br2 dư thì lượng brom phản xạ là 48 gam. Mặt không giống, nếu như mang đến 13,44 lít (ở đktc) láo phù hợp khí A ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của metan có vô A là

A. 40%.

B. 20%.

C. 25%

D. 50%.

Lời giải:

Đáp án: D

Giải thích:

Trong 8,6g A chứa chấp x mol C2H4; hắn mol C2H2; z mol CH4

mhh A = 28a + 26b + 16c = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ vô A = nC2H4 + 2.nC2H2 => x + 2y = 0,3 (2)

Phương trình phản xạ hóa học:

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2 = 0,15 (mol)

=> %nC2H2 vô A = 0,15/0,6 = 25%

=> hắn = 25%.(x + hắn + z) (3)

Từ (1), (2) và (3) => z = 0,1; hắn = 0,1; z = 0,2

==>%nCH4 vô A = 50%

Xem tăng những phương trình phản xạ chất hóa học khác:

C6H5OH + Br2 → C5H2Br3OH + HBr

C6H5OH + Na → C6H5ONa + H2

Xem thêm: một dây đàn hồi có chiều dài l

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

C6H5OH + HNO3 → C6H2(NO2)3OH + H2O

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3