bài 39 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 39 so sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Số?

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm số rộng lớn vội vàng bao nhiêu thứ tự số bé bỏng tớ lấy số rộng lớn phân tách mang lại số bé bỏng.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

a) Đoạn trực tiếp AB dài thêm hơn đoạn trực tiếp CD là ....... centimet.

b) Đoạn trực tiếp AB lâu năm vội vàng .......... thứ tự đoạn trực tiếp CD.

Phương pháp giải:

a) Tìm hiệu của đoạn trực tiếp AB và CD

Xem thêm: tin 8 bài thực hành 5

b) Muốn mò mẫm đoạn trực tiếp AB lâu năm vội vàng đoạn trực tiếp CD từng nào thứ tự tớ lấy chừng lâu năm đoạn trực tiếp AB phân tách mang lại chừng lâu năm đoạn trực tiếp CD.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn trực tiếp AB dài thêm hơn đoạn trực tiếp CD là 12 centimet. (Vì 18 centimet - 6 centimet = 12 cm)

b) Đoạn trực tiếp AB lâu năm vội vàng 3 thứ tự đoạn trực tiếp CD. (Vì 18 : 6 = 3)

Câu 3

Lớp học tập cờ vua đem 27 các bạn, lớp học tập đá cầu đem 9 các bạn. Hỏi số bạn làm việc cờ vua vội vàng bao nhiêu thứ tự số bạn làm việc đá cầu?

Phương pháp giải:

Muốn mò mẫm đáp án tớ lấy số bạn làm việc cờ vua phân tách mang lại số bạn làm việc đá cầu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Bài giải

Xem thêm: so sánh sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính

Số bạn làm việc cờ vua vội vàng số bạn làm việc đá cầu số thứ tự là

27 : 9 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần