bài 16 điểm ở giữa trung điểm của đoạn thẳng

Với giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45, 46 Bài 16: Điểm ở thân thuộc, trung điểm của đoạn trực tiếp sách Kết nối trí thức hoặc nhất, cụ thể sẽ gom học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt về mái ấm nhập vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 1.

Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 16: Điểm ở thân thuộc, trung điểm của đoạn trực tiếp (trang 44, 45, 46) - Kết nối tri thức

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 1 Bài 16 Tiết 1 trang 44, 45

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44 Bài 1: Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức?

Bạn đang xem: bài 16 điểm ở giữa trung điểm của đoạn thẳng

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

Trong hình trên: 

a) B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

b) D là trung điểm của đoạn trực tiếp CEVở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1  - Kết nối tri thức 

c) C là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm B và D Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1  - Kết nối tri thức 

d) D là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm C và E Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1  - Kết nối tri thức 

Lời giải:

Quảng cáo

Trong hình trên: 

a) B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC

b) D là trung điểm của đoạn trực tiếp CE

c) C là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm B và D

d) D là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm C và E

* Giải thích

- Câu a chính vì: 

+ Ba điểm A, B, C trực tiếp hàng; điểm B nằm trong lòng nhị điểm A và C.

+ AB = BC.

Trong hình trên: 

a) B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 42, 43 Bài 15 Tiết 2 - Kết nối tri thức

b) D là trung điểm của đoạn trực tiếp CE Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 42, 43 Bài 15 Tiết 2 - Kết nối tri thức

c) C là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm B và D Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 42, 43 Bài 15 Tiết 2 - Kết nối tri thức 

d) D là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm C và E Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 42, 43 Bài 15 Tiết 2 - Kết nối tri thức 

* Giải thích

- Câu a chính vì: 

+ Ba điểm A, B, C trực tiếp hàng; điểm B nằm trong lòng nhị điểm A và C.

+ AB = BC.

Nên B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC.

- Câu b sai vì:

+ Đoạn trực tiếp CD dài ra hơn đoạn trực tiếp DE nên D ko là trung điểm của đoạn trực tiếp CE.

- Câu c sai vì: 

+ Ba điểm B, C, D ko trực tiếp sản phẩm nên điểm C ko nằm trong lòng nhị điểm B và D.

- Câu d chính vì: 

+ Ba điểm C, D, E trực tiếp sản phẩm và điểm D nằm trong lòng nhị điểm C và E.

Nên B là trung điểm của đoạn trực tiếp AC.

- Câu b sai vì:

+ Đoạn trực tiếp CD dài ra hơn đoạn trực tiếp DE nên D ko là trung điểm của đoạn trực tiếp CE.

- Câu c sai vì: 

+ Ba điểm B, C, D ko trực tiếp sản phẩm nên điểm C ko nằm trong lòng nhị điểm B và D.

- Câu d chính vì: 

+ Ba điểm C, D, E trực tiếp sản phẩm và điểm D nằm trong lòng nhị điểm C và E.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44 Bài 2: Quan sát hình vẽ rồi ghi chép tiếp nhập vị trí chấm mang đến tương thích.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

a) Các group tía điểm trực tiếp sản phẩm là ………………………………………………………

b) M là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm …… và ……

c) M là trung điểm của đoạn trực tiếp …….

d) …… là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm C và D.

Lời giải:

Quảng cáo

Quan sát hình vẽ, tao điền nhập dù trống không như sau:

a) Các group tía điểm trực tiếp sản phẩm là (A, M, B); (C, N, D).

b) M là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm AB.

c) M là trung điểm của đoạn trực tiếp AB (vì M, A, B trực tiếp sản phẩm và MA = MB).

d) N là vấn đề ở thân thuộc nhị điểm C và D.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45 Bài 3: Viết tiếp nhập vị trí chấm mang đến tương thích.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

a) Trung điểm của đoạn trực tiếp CD là vấn đề …..

b) Trung điểm của đoạn trực tiếp MQ là vấn đề...

Lời giải:

Quảng cáo

a) Trung điểm của đoạn trực tiếp CD là vấn đề Q.

Vì: + 3 điểm C, Q, D trực tiếp hàng; điểm Q nằm trong lòng nhị điểm C và D.

       + DQ = QC (cùng chiều nhiều năm vày 4 dù vuông).

b) Trung điểm của đoạn trực tiếp QM là vấn đề Phường.

Vì: + 3 điểm M, Phường, Q trực tiếp hàng; điểm Phường nằm trong lòng nhị điểm M và Q.

       + MP = PQ (cùng chiều nhiều năm vày 2 dù vuông).

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45 Bài 4: Viết tiếp nhập vị trí chấm mang đến tương thích.

Cho biết địa điểm mái ấm và khoảng cách Một trong những nhà đất của chúng ta Nghêu, Sò, Ốc, Hến như hình vẽ.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 44, 45 Bài 16 Tiết 1 - Kết nối tri thức

a) Nhà chúng ta ………….. và ……………….. ở thân thuộc mái ấm Nghêu và mái ấm Hến.

Xem thêm: món ngon từ cải bó xôi

b) Nhà các bạn …….. ở vị trí trung tâm quãng đàng kể từ mái ấm Nghêu cho tới mái ấm Hến.

Lời giải:

Quảng cáo

Quan sát tranh giành tao thấy:

a) Nhà chúng ta Ốc ở thân thuộc mái ấm Nghêu và mái ấm Hến.

b) Nhà các bạn ở vị trí trung tâm quãng đàng kể từ mái ấm Nghêu cho tới mái ấm Hến (vì quãng đàng kể từ nhà của bạn Nghêu cho tới nhà của bạn Sò vày quãng đàng kể từ nhà của bạn Sò cho tới nhà của bạn Hến và vày 5 dù vuông).

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 1 Bài 16 Tiết 2 trang 45, 46

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45 Bài 1: Xác toan trung điểm của đoạn trực tiếp AB và đoạn trực tiếp AC.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Lời giải:

+ Đoạn trực tiếp AB nhiều năm 4 centimet. 

Trung điểm của đoạn trực tiếp AB là vấn đề ở vị trí trung tâm đoạn trực tiếp AB và phân chia đoạn trực tiếp AB trở thành 2 phần đều nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (cm)

Vậy trung điểm của đoạn trực tiếp AB là vấn đề D ở địa điểm 2 centimet.

+ Tương tự động, đoạn trực tiếp AC nhiều năm 10 centimet.

Ta có: 10 : 2 = 5 (cm)

Vậy trung điểm của đoạn trực tiếp AC là vấn đề E ở địa điểm 5 centimet.

Ta đem hình vẽ:

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45 Bài 2:

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

a) Vẽ đoạn trực tiếp MP và vẽ trung điểm A của đoạn trực tiếp MP.

b) Vẽ đoạn trực tiếp AN và vẽ trung điểm B của đoạn trực tiếp AN.

Lời giải:

a) Nối nhị điểm M và Phường. Ta thấy đoạn MP vày 4 dù vuông.

Trung điểm A của đoạn thẳng MP là điểm ở vị trí trung tâm đoạn thẳng MP và phân chia đoạn thẳng MP thành 2 phần đều nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (ô vuông)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng MP là điểm A đều cơ hội nhị điểm M và Phường một khoảng tầm vày 2 dù vuông.

b) Nối nhị điểm A và N. Ta thấy đoạn AN vày 4 dù vuông.

Trung điểm B của đoạn thẳng AN là điểm ở vị trí trung tâm đoạn thẳng AN và phân chia đoạn thẳng AN thành 2 phần đều nhau. 

Ta có: 4 : 2 = 2 (ô vuông)

Vậy trung điểm của đoạn thẳng AN là điểm B đều cơ hội nhị điểm A và N một khoảng tầm vày 2 dù vuông.

Ta vẽ như sau:

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 46 Bài 3: Số?

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức

Một cây cầu đem 11 tảng đá. Chú con chuột túi đang được ở tảng đá ghi số 1 (như hình vẽ). Mỗi phen nhảy, con chuột túi tiếp tục nhảy từ là 1 tảng đá lịch sự tảng đá ghi số ngay tắp lự sau nó. Vậy:

Chuột túi cần thiết nhảy thêm thắt Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức lần nhằm cho tới được tảng đá vị trí trung tâm của cây cầu.

Lời giải:

Có 11 tảng đá. Tảng đá vị trí trung tâm là tảng đá số 5 (có 5 tảng đá trước số 5 và đem 5 tảng đá sau số 5).

Chuột túi đang được ở tảng đá ghi số 1.

Vậy con chuột túi cần thiết nhảy thêm thắt 4 đợt tiếp nhữa (2, 3, 4, 5) nhằm cho tới được tảng đá vị trí trung tâm của cây cầu.

Ta điền nhập như sau:

Chuột túi cần thiết nhảy thêm thắt Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 45, 46 Bài 16 Tiết 2 - Kết nối tri thức lần nhằm cho tới được tảng đá vị trí trung tâm của cây cầu.

Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 trang 46 Bài 4: Nam mang 1 đoạn dây khá dài trăng tròn centimet. Quý Khách ấy ham muốn tách một quãng dây khá dài 5 centimet kể từ đoạn chạc ban sơ nhưng mà ko nên dùng thước đem vạch phân chia xăng – ti – mét. Em hãy gom Nam lần một cách thức.

Cách làm

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

- Gập sợi chạc thực hiện song sao mang đến nhị đầu đoạn chạc trùng cùng nhau.

Từ tê liệt tao xác lập được trung điểm của sợi chạc ban sơ.

- Cắt đoạn chạc ở địa điểm trung điểm tao được nhị đoạn dây khá dài 10 centimet.

- Tiếp tục lấy đoạn dây khá dài 10 centimet gập thực hiện song sao mang đến nhị đầu chạc trùng cùng nhau nhằm xác lập trung điểm của sợi chạc.

- Cắt đoạn chạc ở địa điểm trung điểm tao được 2 đoạn dây khá dài 5 centimet.

Xem thêm thắt những bài bác giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 17: Hình tròn trặn. Tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính của hình tròn

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 18: Góc, góc vuông, góc ko vuông

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đàng tròn trặn, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ trang trí

  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Bài 21: Khối lập phương, khối vỏ hộp hình chữ nhật

Đã đem tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: vì sao chúng ta cần phải giữ chữ tín

Loạt bài bác Giải vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Vở bài bác tập dượt Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập dượt lớp 3 Kết nối trí thức khác