15 chia hết cho (2x+1)

Câu hỏi

Võ Như Thái Bảo

zczczcz

Bạn đang xem: 15 chia hết cho (2x+1)

15 mon 12 2022 khi 20:19

1,24 phân chia không còn (2x 1)

2,) ( x+15) phân chia hết (x+6 )

h)(2x +19)  phân chia hết (x+2).

Xem chi tiết

Vũ Nguyễn Phương Đông

24 mon 12 2018 khi 23:14

Bạn nào là chất lượng toán phương trình chung bản thân nhé bản thân tiếp tục tick cho:

Bài đòi hỏi thám thính x;y nhé

1, 13 phân chia không còn (x-3)

2, (x+13) phân chia không còn (x-4)

3, (2x+108) phân chia không còn (2x + 3)

4, 17x phân chia không còn mang đến 15

5, 56x3y lớn số 1 phân chia không còn mang đến 2 và 9

6, (x+16) phân chia không còn (x+1)

7, x phân chia không còn (2x-1)

8, (2x+3) phân chia không còn (x+5)

9, (x+11) phân chia không còn (x-1)

10, 15 chia hết cho (2x+1)

Xem chi tiết

hoàng thùy linh

25 mon 11 năm ngoái khi 17:32

15 chia hết cho (2x+1)

10 phân chia het mang đến (3x+1)

12 phân chia không còn cho (x+3)

14 phân chia không còn mang đến (2x)

x+16 phân chia không còn mang đến x+1

x+11 phân chia không còn mang đến x+1

Xem chi tiết

Nguyễn Lê Kỳ Anh

14 mon 10 2018 khi 21:17

a)14 phân chia không còn (3x+2)

 b) 9 phân chia không còn (2x-1)

c) x+5 phân chia không còn (x-2)

d) 2x+7 phân chia không còn (x+1)

e) 3x+15 phân chia không còn (x-3)

Xem chi tiết

15 chia không còn (2x+1)

x+16 phân chia không còn x +1

Xem chi tiết

Alice Mười Điểm Hoá

b/ 2x+1 phân chia không còn mang đến ( x-1) 

c/ ( x+16) phân chia không còn mang đến x

d/ (x+15) phân chia không còn mang đến (x+3)

Xem chi tiết

HoangJVan

22 mon 11 2019 khi 23:08

Tìm STN x,biết:

a)15 phân chia hết(2x+1)

b)10 phân chia hết(3x+1)

c)14chia hết(2x)

d)x+16 phân chia không còn x+1

e)x+11 phân chia không còn x+1

Xem chi tiết

Hoàng kiều nhi

1 mon 11 2018 khi 20:37

Tìm x biết: 

a, 15 chia hết cho (2x+1)

b, x phân chia không còn mang đến 36 nằm trong B (36); x nằm trong B (24) và x nhỏ rộng lớn 100

c, 21 phân chia không còn mang đến (2x+1)

d, 24 phân chia không còn mang đến (x-1) 

e, 18 phân chia không còn mang đến x và  15 phân chia không còn mang đến x ; x nhỏ rộng lớn 100

Xem chi tiết

☆MĭηɦღAηɦ❄

21 mon 10 2017 khi 19:23

Tìm x nằm trong N biết :

a, 2x + 5 phân chia không còn mang đến x +1

b, 3x +15 phân chia không còn mang đến x +2

c, 4x + 22 phân chia không còn mang đến 2x - 1

Xem chi tiết

a) 8 phân chia không còn (x - 1)

b) 15 phân chia không còn ( 2x+ 3)

Xem chi tiết